Nastavení cookies

Výsledky za rok 2022 (program festivalů profesionálního umění)

Program státní podpory festivalů profesionálního umění byl schválen usnesením vlády ze dne 11. května 2016 č. 415. Výběrové dotační řízení bylo vyhlášeno v září 2021 s uzávěrkou 1. listopadu 2021.

Na základě ohlasů odborné veřejnosti MK už ve vyhlášení oznámilo změnu metodiky hodnocení žádostí v tom smyslu, že oborové komise hodnotily předložené projekty pouze v rámci jednoho zasedání a to bodovým hodnocením podle kritérií, která byla vedle kulturně-politických a uměleckých rozšířena o kritéria ekonomická. Konkrétní výše dotace byla jednotlivým projektům stanovena matematickým propočtem na základě umístění (pořadí) projektu v daném oboru. Ve snaze eliminovat vliv extrémních bodových hodnot a rozdílných strategií jednotlivých komisí bylo pracováno nikoli s průměrem, ale mediánem přidělených bodů, který byl porovnáván se středními hodnotami v rámci daného oboru. V každém z oborů byly projekty rozděleny do tří kategorií dle bodového zisku a byla jim navržena dotace ve výši 80 %, 60 % nebo 40 % požadavku. Oborové rady následně měly možnost tyto výsledky korigovat, ovšem jen v rozpočtu svého oboru. Některé komise této možnosti využily (divadlo, tanec, klasická hudba, výtvarné umění), jiné nikoli (alternativní hudba, literatura). Metodika stanovení výše dotace byla vypracována poskytovatelem a členové komisí s ní byli seznámeni až po uzavření hodnocení projektů.  

Minimální bodová hranice pro získání dotace byla stanovena v souladu se souvisejícím vládním usnesením na úroveň 55 bodů.

Uvedené slovní hodnocení bylo členy oborových komisí formulováno s ohledem na bodování projektu v jednotlivých kritériích, neváže se k výši dotace. Do programu se přihlásilo celkem 50 projektů, z toho bylo podpořeno 46. Šestačtyřiceti projektům se rozdělilo celkem 179,99 mil. Kč.

Spojte se s námi