Formuláře

Ministerstvo kultury je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takové má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ministerstva, poskytne MK žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na MK doručit:

Informace potřebné k doručování datových zpráv (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 40 kB)

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.
Kontaktovat nás můžete i telefonicky na číslech: 257 085 346 nebo 257 085 286.

 

Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení v programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2019
Usnesení o spojení řízení o žádosti v programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2019

Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí dotace na projekt: "Mikulčické imprese 2019"  
Rozhodnutí ve věci žádosti o změnu výše poskytnuté dotace na projekt: "Století změn. Každodennost v zámcích Valtice a Lednice mezi léty 1900 až 2000"
Rozhodnutí o neudělení dotace v druhém kole grantového řízení Odboru mezinárodních vztahů v roce 2019 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Rada č. 38 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů - Mzdová/ý účetní
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 29 - oddělení územních grantů - Památková inspekce
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 302 - Oddělení ochrany kulturních památek - Odbor památkové péče
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.178 - oddělení péče o sbírky - Odbor muzeí
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Rada č. 37 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 327 - oddělení kontroly dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
Ministerstvo kultury přijme zaměstnance na pozici REFERENT – správa aplikační podpory
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022

 

Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení umění MK

Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení literatury a knihoven MK

Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2019

 

Zamítavé rozhodnutí – Mladé Česko z.s.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení – odbor médií a audiovize 2019

 

 

Přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy č. 1/2016, o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice

Opatření obecné povahy č. /2018, o prohlášení území s historickým prostředím obce Uhřičice za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany

Opatření obecné povahy č. 4/2017 o prohlášení památkové zóny Třeština a určení podmínek její ochrany

Opravné rozhodnutí Opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OPP - Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu kultury

Zveřejněno 25. dubna 2014  

Desatero dobré praxe podle ombudsmana pro posouzení žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

 

Závěrečný účet Kapitoly 334 - MKČR za rok 2007, Státního fondu kultury a Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro církve a náboženské společnosti, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury...

Slevy pro seniory

Slevy na vstupném jsou seniorům poskytovány několika způsoby, např. slevy na běžná představení, speciální představení pro důchodce, speciální předplatné, zpřístupnění generálních zkoušek za symbolické vstupné apod. Tyto slevy však poskytují vesměs divadla zřizovaná z veřejných rozpočtů, nikoliv divadla soukromá.

Příjem žádostí

Rozklad

Rozklad proti rozhodnutí ministerstva kultury o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Opravné prostředky - rozklad

Žádost o poskytnutí informace

Postup pro podání žádostí o poskytnutí informace

Status úřední desky

Úřední deska Ministerstva kultury je zřízena podle zákona č.500/2004 Sb o správním řádu.