Formuláře

Ministerstvo kultury je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takové má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ministerstva, poskytne MK žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na MK doručit:

Informace potřebné k doručování datových zpráv (informace v přiloženém dokumentu typu doc o velikosti 40 kB)

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.
Kontaktovat nás můžete i telefonicky na číslech: 257 085 346 nebo 257 085 286.

  

Rozhodnutí o neudělení dotace v druhém kole grantového řízení Odboru mezinárodních vztahů v roce 2019 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 135 - Odbor výzkumu a vývoje

HLEDÁME REFERENTA-KU ODBORU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ - anglofonní a španělsky mluvící země

Ministerstvo kultury přijme zaměstnance na pozici REFERENT – správa aplikační podpory

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 - oddělení veřejných zakázek - Odbor investic a veřejných zakázek

Výběrové řízení na obsazení funkce: generálního ředitele - generální ředitelky Národní galerie v Praze

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 326 - oddělení kontroly dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 18 - oddělení kontroly - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury

Výběrové řízení na obsazení funkce: ředitele - ředitelky Muzea umění Olomouc

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022

 

Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení umění MK

Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2019

 

Zamítavé rozhodnutí – Mladé Česko z.s.

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení – odbor médií a audiovize 2019

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Archeologický ústav AVČR Brno

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - České dědictví UNESCO

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Karlovarský kraj

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Karlovarský kraj1

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Litomyšl

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Třeboň

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Žatec

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Muzeum města Brna

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Nadace Kutná Hora

 

 

Přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy č. 1/2016, o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice

Opatření obecné povahy č. /2018, o prohlášení území s historickým prostředím obce Uhřičice za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany

Opatření obecné povahy č. 4/2017 o prohlášení památkové zóny Třeština a určení podmínek její ochrany

Opravné rozhodnutí Opatření obecné povahy č. 1/2016 o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor MK

Vyhlášení výběrového dotačního řízení OPP - Program Podpora pro památky UNESCO na rok 2016

Opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání v Ministerstvu kultury

Veřejná vyhláška - řízení o zrušení prohlášení za kulturní památku části zámeckého parku ve Skřivanech, okr. Hradec Králové - veřejná vyhláška

Zveřejněno 25. dubna 2014  

Desatero dobré praxe podle ombudsmana pro posouzení žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup

 

Závěrečný účet Kapitoly 334 - MKČR za rok 2007, Státního fondu kultury a Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro církve a náboženské společnosti, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, dále pro provádění autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury...

Slevy pro seniory

Slevy na vstupném jsou seniorům poskytovány několika způsoby, např. slevy na běžná představení, speciální představení pro důchodce, speciální předplatné, zpřístupnění generálních zkoušek za symbolické vstupné apod. Tyto slevy však poskytují vesměs divadla zřizovaná z veřejných rozpočtů, nikoliv divadla soukromá.

Příjem žádostí

Rozklad

Rozklad proti rozhodnutí ministerstva kultury o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím

Opravné prostředky - rozklad

Žádost o poskytnutí informace

Postup pro podání žádostí o poskytnutí informace

Status úřední desky

Úřední deska Ministerstva kultury je zřízena podle zákona č.500/2004 Sb o správním řádu.