Nastavení cookies

Ministerstvo kultury jako ústřední orgán státní správy se zabývá metodickou činností s cílem sjednocovat výkon veřejné správy na úseku státní památkové péče. K tomuto účelu mají sloužit materiály zveřejňované v této kapitole.

  1. V kapitole Metodická  činnost jsou  uvedeny  metodické a pracovní  materiály  vztahující  se  k  památkové péči.
  2. V kapitole Kontrolní zjištění jsou  uvedena kontrolní  zjištění Památkové inspekce  z kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku památkové péče  na krajských úřadech a Magistrátu hlavního města Prahy.
  3. Pro  potřeby  správních orgánů památkové péče je v této kapitole publikováno aktuální znění památkového zákona nejen s výběrem z judikatury ale i s výběrem stanovisek Ministerstva  kultury a dalších správních orgánů k tomuto zákonu, jde o znění účinné do 30. 6. 2023.
  4. K dispozici je i podoba zákona o státní památkové péči ve znění účinném od 1. 7. 2023.
  5. Na stránkách  Ministerstva kultury  je zveřejněn popis procesů probíhajících  dle památkového zákona. Příručka má sloužit jako návod  při  vedení řízení dle tohoto zákona.
  6. Dále zde budou formou odkazů nebo přiložených souborů uveřejňována nejnovější stanoviska nejen Ministerstva kultury k různým otázkám památkové péče.
Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Vyvěšení vlajky Ukrajiny na kulturní památce.docx, 31 kB
K fikci vydání souhlasného závazného stanoviska bez podmínek.docx, 27.7 kB
Rozhodování o odvolání ve věci záměru demolice stodoly v ochranném pásmu kulturních památek a existence fiktivního i písemného závazného stanoviska ve věci.docx, 26 kB
Dodatečné povolení či odstranění již realizovaných prací na kulturní památce či v městské památkové rezervaci, které byly provedeny v rozporu se zákonem o státní památkové péči.docx, 36.5 kB
Určení příslušného orgánu památkové péče při posuzování novostavby na národní kulturní památce, která se nachází na území památkové zóny.docx, 29.2 kB
Rozhodování orgánu památkové péče o novostavbě vzniklé na pozemku, který je kulturní památkou, po 1. lednu 2014 včetně možného vedení přestupkového řízení.docx, 24.6 kB
Seznam výkladových stanovisek k aplikaci zákona o státní památkové péči s odkazy.xlsx, 21.5 kB
Zákon o státní památkové péči s judikaturou a výkladovými stanovisky.doc, 1.4 MB
Zákon o státní památkové péči - účinný od 1. 7. 2023.doc, 291.5 kB