VÝZVA 2019: Žádosti o dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO na rok 2019 přijímá Ministerstvo kultury, odbor památkové péče na níže uvedeném formuláři do 30. září 2018. 

Program Podpora pro památky UNESCO (dále jen "Program") zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008 za účelem dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a podpory rozvoje památek České republiky zapsaných na Seznamu světového dědictví UNESCO a památek, u kterých byl podán návrh na nominaci na Seznam UNESCO (tzv. Národní indikativní seznam). V rámci zásad pro čerpání finančních prostředků z tohoto programu byly vytvořeny tři prioritní oblasti:

  • Tvorba management plánů a nominačních dokumentací
  • Vědecko-výzkumné projekty prohlubující poznání o historii a hodnotách výše uvedených památek
  • Prezentace, osvěta a edukace zaměřená na výše uvedené památky.

Dotace na projekty uvedeného zaměření jsou administrovány odborem památkové péče MK ČR a přímo se řídí příkazem ministryně kultury č. 39/2012 (viz níže), který upravuje veškeré nároky na přidělení, realizaci a vypořádání projektu podpořeného z Programu podpora pro památky UNESCO. Obecná pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu vychází z příkazu ministra kultury č. 25/2010, zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 560/2006 Sb.

Oprávněným žadatelem o dotaci je fyzická či právnická osoba, které lze poskytnout dotaci podle § 7 odst. 1 písm. c), d), e), f), i) a k) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Program není určen příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury.

Při tvorbě žádosti doporučujeme stručné, věcné a především srozumitelné formulace.

Dále doporučujeme pozorně přečíst příkaz ministryně č. 39/2012, kterým se vydávají Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpory pro památky UNESCO, jimiž jsou všichni žadatelé o dotaci a příjemci dotace povinni se řídit.

V případě nedostatků žádosti bude žadatel vyzván k doplnění, případně mu bude doporučena úprava žádosti.

Na základě nálezu NKÚ budou plátcům DPH propláceny náklady bez této daně. Prosíme žadatele, aby to zohlednili ve svých žádostech, zejména v rozpočtové části.

 

 

 

VYÚČTOVÁNÍ
Formulář pro vypořádání vyúčtování dotace z programu podpora pro památky UNESCO je ve formátu excel a má 3 listy

  1. Přehled vyúčtování
  2. Přehled účetních dokladů
  3. Pokyny k vyplnění vyúčtování (nezasílají se na MK)

Příjemce dotací v roce 2018 žádáme o vyplnění a předložení formuláře odboru památkové péče do 15. ledna 2019 a to v papírové podobě na adresu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, 118 00,  Praha 1. Upozorňujeme na nutnost vyplnit všechny kolonky formuláře, povinnost prokázat proplacení celého projektu, nejen části financované z Programu. Aby se předešlo nedorozumění, je třeba také v přiložených výpisech z účtu označit platbu na úhradu projektu financovaného z Programu.

 

V případě nejasností se obracejte na Mgr. Alenu Pavlůskovou, tel.: 257 085 435, e-mail: alena.pavluskova@mkcr.cz.

 

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář žádosti.doc, 174.5 kB
Formulář vyúčtování Programu Podpora pro památky UNESCO.xlsx, 26.2 kB
Příkaz ministryně č. 39/2012.pdf, 4.5 MB
Projekty podpořené v roce 2018.xlsx.xlsx, 12.8 kB
Doporučení hodnotící komise programu Podpora pro památky UNESCO.docx, 14.3 kB
Přehled projektů podpořených v roce 2017.xlsx, 13.6 kB
Projekty podpořené v roce 2016.xlsx, 21.3 kB
Projekty podpořené v roce 2015.xlsx, 22.7 kB
Projekty podpořené v roce 2014.xls, 121.5 kB
Projekty podpořené v roce 2013.xls, 61 kB
Projekty podpořené v roce 2012.xls, 67 kB
Projekty podpořené v roce 2011.xls, 24 kB
Projekty podpořené v roce 2010.xls, 25 kB
Projekty podpořené v roce 2009.xls, 27 kB
Projekty podpořené v roce 2008.xls, 22.5 kB