Historie označení “Evropské dědictví“ (European Heritage Label - EHL) sahá do roku 2006, kdy vzniklo jako mezivládní iniciativa 17 evropských států, včetně ČR.

Dne 23. listopadu 2011 vstoupilo v platnost Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.1194/2011/EU ze dne 16. listopadu 2011, kterým se zavádí opatření Evropské unie pro označení “Evropské dědictví“.

Obecným cílem označení „Evropské dědictví“ je upevnit pocit sounáležitosti evropských občanů, a zvláště pak mladých lidí, s Evropskou unií na základě společných hodnot a prvků evropských dějin a společného kulturního dědictví, docenit význam národní a regionální rozmanitosti a posílit mezikulturní dialog.

Označení usiluje o vyzdvižení symbolické hodnoty pamětihodností, které sehrály významnou úlohu v dějinách a kultuře Evropy, při budování Evropské unie a které mají význam pro budoucí vývoj Evropské unie a pro jejich větší zviditelnění.

Jde o prestižní ocenění Evropské unie, které doplňuje další iniciativy, např. Seznam světového dědictví UNESCO nebo Evropské kulturní cesty Rady Evropy.

V roce 2015 proběhlo první řádné výběrové řízení, jehož se zúčastnila i Česká republika. První českou pamětihodností, která byla na seznam zapsána, se stal Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum v Olomouci.

 

Jako Evropské dědictví jsou označeny pamětihodnosti, které:

 • mají symbolickou hodnotu pro Evropu
 • sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU
 • pomáhají evropským občanům získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, budování EU, demokratických hodnotách a lidských právech
 • podporují vytváření sítí pamětihodností a památkářů s cílem sdílet zkušenosti a osvědčené postupy

 

Definice pamětihodnosti

Definice pamětihodnosti, která se chce ucházet označení Evropské dědictví, zahrnuje přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské památky, kulturní krajiny, památná místa, kulturní statky a také nehmotné dědictví, jež se váže k určitému místu. Řadí se do jedné z 3 kategorií:

 1. samostatná pamětihodnost
 2. národní tematicky vázaná pamětihodnost
 3. nadnárodní tematicky vázaná pamětihodnost

 

Kritéria pro zápis

 1. symbolická hodnota pamětihodnosti pro Evropu – musí být prokázána alespoň jedna z těchto skutečností:
  ✓ přeshraniční nebo celoevropský charakter
  ✓ úloha v evropských dějinách a její spojitost s klíčovými evropskými událostmi
  ✓ úloha při rozvoji a prosazování společných hodnot, na nichž je založena evropská integrace
 2. kvalita navrhovaného projektu – u pamětihodností ucházejících se o označení musí být předložen projekt propagující její evropský rozměr; v rámci projektu:
  ✓ mají být pořádány vzdělávací aktivity
  ✓ má být podporována mnohojazyčnost
  ✓ památka by se měla účastnit činností sítí pamětihodností, kterým bylo označení již uděleno
  ✓památka by se měla více zviditelnit v celoevropském měřítku
 3. operační kapacita – správa pamětihodnosti musí deklarovat:
  ✓ zajištění řádné správy
  ✓ zajištění ochrany dané pamětihodnosti a jejího zachování pro budoucí generace
  ✓ zajištění kvality zařízení pro přijímání návštěvníků
  ✓ věnování zvláštní pozornosti mladým lidem
  ✓ propagace jako udržitelné turistické destinace
  ✓ zajištění co nejekologičtější správy dané pamětihodnosti

 

Výběr

pamětihodnosti probíhá v první fázi na národní úrovni. Za tento předběžný výběr zodpovídají jednotlivé členské státy. Každý členský stát může jednou za dva roky provést výběr nejvýše dvou pamětihodností (počínaje rokem 2015) a zaslat jej Evropské komisi do 1. března roku konání výběrového řízení. V České republice je ustanoven národní koordinátor EHL v Národním památkovém ústavu a výběrová komise ministra kultury složená z 5 odborníků z různých kulturních sektorů, která za národní výběr odpovídá. Příští národní kolo se uskuteční v roce 2019.

Předvýběr se zasílá Evropské komisi do Bruselu, kde panel 13 nezávislých expertů uskuteční konečný výběr (panel jmenuje Evropský parlament, rada, komise a výbor regionů). Pamětihodnosti, kterým se označení udělí, určí komise, přičemž řádně zohlední doporučení evropského panelu odborníků. Označení se uděluje na dobu neomezenou a vždy pouze jednomu kandidátovi z dané země.

 

Monitoring

Každá pamětihodnost, jíž je uděleno označení EHL, je pravidelně monitorována. Členské státy jsou povinny jednou za čtyři roky vypracovat monitorovací zprávu. Označení může být pamětihodnosti odejmuto, pokud není dodržován projekt nebo operační kapacita, které byly předloženy v žádosti, a pokud pamětihodnost neučiní opatření k nápravě ve stanovené lhůtě. Označení je možné se kdykoli vzdát. Příští monitoring je naplánován na rok 2020.

 

Financování

Získání označení „ Evropské dědictví“ nezakládá pamětihodnosti nárok na státní ani evropský finanční příspěvek.

 

Označení Evropské dědictví prozatím obdržely tyto pamětihodnosti:

Podrobnosti naleznete na webové stránce Evropské komise: European Heritage Label.

 

Informace pro žadatele a formulář žádosti ke stažení

Pokyny pro uchazeče o označení Evropské dědictví (2017)
PDF (552,42 KB)

Formulář žádosti (2017)
DOC (826,00 KB)

 

Kontakt na národního koordinátora

Tomáš Řepa, národní koordinátor

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, Praha 1
telefon +420724663614
e-mail:repa.tomas@npu.cz

 

Veřejná konzultace Evropské komise

Evropská komise vyhlásila 2. března 2018 on-line veřejnou konzultaci k EHL, vyplněný dotazník ( i v češtině) je možno zaslat do 24. května 2018 na uvedenou e-mailovou adresu:
https://ec.europa.eu/info/consultations/european-heritage-label-action_cs
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EHL

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Neoficiální překlad formuláře žádosti.doc, 824.5 kB
EHL application form revised for 2017 EN.doc, 832.5 kB
Pokyny pro uchazeče.pdf, 552.4 kB
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady.pdf, 791.4 kB