Nastavení cookies

kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).  

 

Dne 26. června 2014 vyšla v Úředním věstníku EU oficiální verze nového Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 
Nařízení přináší rozšířené možnosti poskytování veřejné podpory do nových oblastí, zároveň byla navýšena většina intenzit i absolutních částek podpory, jež je možno v režimu blokové výjimky podnikům poskytovat. Nařízení nově umožňuje veřejnou podporu kultury a zachování kulturního dědictví (článek 53) a režim podpory audiovizuálních děl (článek 54).


Nařízení vstoupilo v platnost od 1. července 2014. Veškeré nové režimy blokově vyňaté podpory, které budou zahájeny po tomto datu, se již budou muset řídit podmínkami nového nařízení. Stávající podpory, implementované dle Nařízení č. 800/2008 mají možnost aplikovat dosavadní pravidla blokových výjimek ještě po přechodné období šesti měsíců. Přechodné období se nevztahuje na režimy regionální investiční podpory.


Nařízení je zveřejněno na webových stránkách MK v části: Ministerstvo – Evropská unie -Dokumenty Evropské komise – Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.


Odkaz na příslušné vydání Úředního věstníku a přímý odkaz na českou mutaci oficiální verze:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:187:TOC 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=EN

Spojte se s námi