Nastavení cookies

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

„Na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu“. 

 

Modernizace pravidel veřejné podpory

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 

 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014

kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).  

 

ZPRÁVA O OSVĚDČENÝCH POSTUPECH pro strategie na podporu vývozu a internacionalizace kulturních a tvůrčích odvětví

Evropská komise vydala výstup Pracovní skupiny expertů členských zemí na kulturní a kreativní odvětví (KKO) otevřené metody koordinace Pracovního plánu pro kulturu 2011 – 2014.  

 

Sdělení Komise – Podpora kulturních a tvůrčích odvětví pro růst a zaměstnanost

 

ZELENÁ KNIHA - Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví

 

Sdělení Komise

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě

 

Studie

Ekonomika kultury v Evropě, studie vypracovaná pro Evropskou komisi

Dopad kultury na kreativitu

Spojte se s námi