Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2018


na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,
pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK


VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
VISK 3 - Informační centra knihoven,
VISK 5 – RETROKON,
VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 – Kramerius,
VISK 8 – Informační zdroje,

Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,
Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,
VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,
podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:     Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
      Mgr. Zuzana Švastová, tel: 257 085 357 (VISK 3, K21)
      PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2017 !!!