Pro žadatele o udělení a prodloužení autorizace

Od 1. 7. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat, zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání.

 

Pro žadatele o udělení kvalifikace:

MKCR má dle přílohy č. 1. zákona č. 179/2006 Sb. vymezenou příslušnost k autorizaci pro povolání z následujících oblastí:

Referenční knihovník
Knihovník v přímých službách
Knihovník v knihovně pro děti
Knihovník pracovník správy fondů
Knihovník katalogizátor
Knihovník akvizitér
Animátor charakterové kreslené animace
3D Charakterový animátor
Počítačový 3D grafik
Správce památkového objektu
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galeri
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Správce depozitáře
Technik památkové obnov
Památkář průzkumník

Výrobce digitálních 3D loutek pro animovaná audiovizuální díla

Produkční animovaného audiovizuálního díla (82-031-R)
Producent animovaného audiovizuálního díla (82-050-T)
Produkční kulturních projektů (82-027-R)
Výstavář (82-039-N)
Muzejní edukátor (82-041-T)
Kastelán malého památkového objektu (82-036-T)
Knihovník specialista katalogizátor (72-015-T)
Knihovník specialista akvizitér (72-014-T)
Knihovník specialista pracovník správy fondů (72-016-T)
Referenční knihovník specialista (72-017-T)
Knihovník specialista správce digitální knihovny (72-025-T)
Samostatný knihovník pracovník správy fondů (72-012-R)
Samostatný knihovník v knihovně pro děti (72-021-R)
Samostatný knihovník správce digitální knihovny (72-018-R)
Samostatný systémový knihovník (72-019-R)
Samostatný knihovník akvizitér (72-011-R)
Samostatný knihovník katalogizátor (72-008-R)
Samostatný knihovník metodik (72-020-R)
Samostatný referenční knihovník (72-009-R)


Autorizaci ministerstvo uděluje na základě vyplněné žádosti a splnění podmínek uvedených v § 10 (pro fyzické osoby nebo pro podnikající fyzické osoby), resp. §11 (pro právnické osoby) citovaného zákona. Formuláře žádostí jsou uvedeny v této metodice a jejich obsah je členěn podle právní formy žadatele. Při vyplňování dokumentů, které jsou povinnou přílohou k žádosti, doporučujeme vybrat vhodný typ dokladu k příslušné příloze s využitím přiložených vzorů.

 Fyzická osoba
Vzor vlastní žádosti Žádost_o_autorizaci_MKCR
Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Potvrzení OSSZ
Vzor potvrzení žádosti zdravotním pojišťovnám Potvrzení zdravotní pojišťovny
Vzor žádosti o prodloužení autorizace FO Čestné prohlášení

Podnikající fyzická osoba
Vzor vlastní žádosti Žádost o autorizaci MKČR
Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Potvrzení OSSZ
Vzor potvrzení žádosti zdravotním pojišťovnám Potvrzení zdravotní pojišťovny
Vzor žádosti o prodloužení autorizace FPO Čestné prohlášení

Právnická osoba
Vzor vlastní žádosti Žádost o autorizaci MKČR
Vzor potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení Potvrzení OSSZ
Vzor potvrzení žádosti zdravotním pojišťovnám Potvrzení zdravotní pojišťovny
Vzor čestného prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti Čestné prohlášení
Vzor čestného prohlášení, že na žadatele nebyl vyhlášen konkurs Čestné prohlášení konkurz

Škola
Vzor vlastní žádosti Žádost o autorizaci MKČR
Vzor souhrného čestného prohlášení Čestné prohlášení
Vzor čestného prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti Čestné prohlášení aktuální vývoj

 

Pro uchazeče o vykonání zkoušky:

Hodnotící standard je dostupný na:

http://www.narodnikvalifikace.cz/

Na níže uvedených stránkách autorizujících orgánů naleznete všechny nutné konkrétní formuláře týkající se žádosti o autorizaci pro jednotlivé autorizující orgány:

Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/Ministerstvo/Autorizace-osob-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani
Ministerstvo zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_zakon-2006-179-vysledky-vzdelavani.html
Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/dokument48052.html
Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz/autorizace
Ministerstvo práce a sociálních věcí: http://portal.mpsv.cz/sz/autorizace
Ministerstvo dopravy: http://www.mdcr.cz/cs/Drazni_doprava/zakon+179-2006.htm 

 

Žádosti a ostatní dokladyposílejte na adresu:

Ministerstvo kultury ČR
Maltézské nám. 1
Praha 1
118 11

Kontaktní osoba:
Bc. Jaroslav Picka
e-mail: Jaroslav.picka@mkcr.cz
el.: 257085285