Kontakt
vedoucí Kanceláře státního tajemníka : Mgr. Andrea Volfová
Email: Andrea.Volfová(zavináč)mkcr.cz

telefon: 257 085 528 

 

STRUKTUROVANÝ   PROFESNÍ   ŽIVOTOPIS

 Ing. Zdeněk Novák,

narozen 6. května 1958, ženatý, 2 dcery

 

 

 

Vzdělání, odborné znalosti a dovednosti :

Absolvent Mendlovy univerzity (tehdy Vysoké školy zemědělské v Brně), obor sadovnictví – krajinářství (zahradní a krajinářská architektura), v r. 1982, diplomová práce na téma "Studium kompozice krajinných typů" byla zaměřena na důsledky vlivu civilizace na českou krajinu a její typologii podle formy.

Pokračovací studium (kandidát věd) zaměřené na ochranu kulturní krajiny s prací zaměřenou na "Vývoj kulturní krajiny na příkladu Lednicko-valtického areálu na jižní Moravě" bylo ukončeno záhy po úspěšném absolvování vstupních zkoušek (červen 1989) kvůli podpisu textu „Několik vět“. V důsledku nastalých společenských změn v něm nebylo pokračováno.

Absolvent postgraduálního kursu "Památková péče" na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze, studium ukončeno v roce 1993.

Jmenovaný je odborníkem v oblasti památkové péče, ochrany kulturního dědictví, kulturní krajiny a historii zahradního a krajinářského umění. Na tato témata publikoval řadu odborných statí a přednášek. Jeho kvalifikace v oblasti krajinářské architektury (která staví na zásadách aplikované ekologie) umožňuje celostní vnímání a řešení otázek spojených s ochranou kulturního i přírodního dědictví. Vzhledem k dlouhodobé praxi ve státní správě a aktivním podílu na tvorbě nové legislativy v resortu kultury (1996-2005) a na realizaci reformy veřejné správy na úseku kultury v letech 1998-2002 je považován za odborníka i v této oblasti.

Z důvodu vysokých funkcí ve státní správě není členem žádné politické strany ani politického hnutí, členství v dobrovolných organizacích postupně ukončil. Výjimkou je mezinárodní nevládní organizace ICOMOS, jíž je členem a zastupuje ji jako řádný člen s hlasovacím právem v mezinárodní komisi ICOMOS-IFLA pro ochranu historických zahrad a kulturní krajiny.

Znalost anglického, ruského a německého jazyka, uživatelsky PC, řidičská skupina A, B.

 

 

Podrobný přehled o dosavadní pracovní praxi:

8. dubna 2015 – státní tajemník v Ministerstvu kultury

2014 – 2015 – vrchní ředitel Ministerstva kultury, zodpovědný za přípravu Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025), schválené usnesením vlády 266/2015 k návrhu, koordinaci následných koncepcí, výzkum a vývoj v kultuře, evropské fondy, člen Rady vlády pro konkurenceschopnost, erudovaný zástupce Ministerstva kultury v Radě vlády pro veřejnou správu, člen-alternát Rady ESIF na pracovní úrovni, člen-alternát Řídícího a koordinačního výboru, člen Řídícího výbor Integrovaného operačního programu, člen Pracovní skupiny Cestovní ruch a kulturní dědictví, člen Pracovní skupiny Vzdělávací infrastruktura v obcích a regionech, koordinátor prioritizace na Ministerstvu kultury, vedoucí pracovního týmu pro zajištění úkolů spojených s digitalizací kulturního obsahu a oblastí eCulture, zástupce vedoucího pracovního týmu k zajištění úkolů spojených s přípravou nové státní kulturní politiky na léta 2015-2020, člen pracovního týmu pro kulturní a kreativní odvětví

2013 - nadační fond BOHEMIAN HERITAGE FUND - ředitel

2012 - dosud - výzkumný a vývojový pracovník, Národní zemědělské muzeum Praha, člen vědecké rady Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity, člen památkové rady Národního památkového ústavu, územního pracoviště Praha

2010 – 2012 - generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha, muzeum bylo reorganizováno a meziročně se mu zvýšila návštěvnost z 82 279 návštěvníků v roce 2010 na 233 209 návštěvníků v roce 2011, člen vědecké rady Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity a člen vědecké rady Mendlovy univerzity, člen správní rady JAMU, člen památkové rady Národního památkového ústavu, územního pracoviště Praha

2009 – 2010 - vrchní ředitel sekce B Ministerstva kultury
Byl zodpovědný za implementaci státní kulturní politiky a za přípravu oborových koncepcí (např. návrh Národní strategie digitalizace kulturního obsahu), agendu UNESCO a implementaci strukturálních fondů EU, konkrétně Integrovaný operační program, prioritní osa 5.1, participace na implementaci prioritní osy 1.1 a 6.1, 6.2, Finančního mechanismu EU/Norsko. Byl členem Meziresortní koordinační komise pro cestovní ruch, členem Koordinačního výboru pro cíl 4 – Vyvážený rozvoj území. Za Ministerstvo kultury byl členem správní rady Akademie výtvarných umění v Praze, správní rady Janáčkovy akademie múzických umění, správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, členem Mezioborové pracovní skupiny ke koordinaci budoucího rozvoje území Lednicko-valtického areálu a členem Rady Pražského quadrienále. Byl rovněž členem vědecké rady Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity a členem vědecké rady Mendlovy univerzity.

2008 - dosud - vyučuje předměty Legislativa v oblasti kultury a památkové péčeVeřejná správa v oblasti kultury a památkové péče a Animace kulturního dědictví, Urbanismus a krajinotvorba, Financování památek a Dějiny zahradního umění na Vysoké škole ekonomické v Praze.

2007 – 2009 - vrchní ředitel sekce B Ministerstva kultury
Byl zodpovědný za zahraniční službu Ministerstva kultury, agendu UNESCO a přípravu kulturní politiky a koncepcí. Státní kulturní politiku na léta 2009-2014, jejíž zpracování inicioval a řídil, schválila vláda České republiky usnesením č. 1452/2008. Za Ministerstvo kultury byl členem správní rady Akademie výtvarných umění v Praze, správní rady Janáčkovy akademie múzických umění, správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu, členem Mezioborové pracovní skupiny ke koordinaci budoucího rozvoje území Lednicko-valtického areálu a členem Rady Pražského quadrienále. Byl rovněž členem vědecké rady Zahradnické fakulty Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity.

2006-2007 -vrchní ředitel sekce A Ministerstva kultury zodpovědný za oblast kulturního dědictví.

2006  - 1. náměstek ministra kultury zodpovědný za oblast kulturního dědictví.

2006 - ředitel Matana a.s., praxe s řízením obchodní společnosti zaměřené na správu majetku, vesměs prohlášeného za kulturní památky, jak výnosového (nemovitosti) tak nevýnosového (židovské hřbitovy, synagogy a další památky), inicioval projekt záchrany památek židovské kultury z připravovaného Integrovaného operačního programu, řídil tým, který zpracoval pilotní projekt na toto téma.

2005-2006 - pověřený řízením Národního památkového ústavu
V krátké době se mu podařilo dojednat unikátní pojistnou smlouvu na pojištění majetku (103 nejvýznamnějších památkových areálů v ČR), s nímž je ústav příslušný hospodařit, proti veškerým škodám.

2005 - ve dnech 1. - 2. prosince 2005 generální ředitel Národního památkového ústavu.

1998-2005 - 1. náměstek ministra kultury, zodpovědný za oblast péče o kulturní dědictví, prohlášené za kulturní památky nebo uložené v muzeích, za přípravu vládních dokumentů (politik, koncepcí, návrhů zákonů a podzákonných předpisů, mj. zejména v oblasti kulturního dědictví), za dodržování a implementaci ustanovení mezinárodních úmluv (Úmluva o ochraně kulturních statků v případě válečného konfliktu, Úmluva o prostředcích zákazu a prevence nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy), za distribuci finančních příspěvků, za spolupráci s nevládními organizacemi mezinárodními (ICOMOS, ICOM) i místními (Klub za Starou Prahu), za řízení osmi desítek odborných organizací (památkových ústavů, muzeí, knihoven, Národního divadla, České filharmonie, aj.) po celém území státu (věcná působnost, personalistika, ekonomika) do roku 2001, poté se počet organizací snížil na tři desítky, dále byl zodpovědný za výkon státní správy na úseku památkové péče (81 okresních správních úřadů, od roku 2003 13 krajských úřadů a Magistrát hlavního města Prahy a 207 obecních úřadů s rozšířenou působností), dále byl zodpovědný za oblast vztahů mezi státem, církvemi a náboženskými společnostmi (příprava koncepčních materiálů, návrhů zákonů, distribuce finančních příspěvků, mj. s ohledem na zájmy péče o kulturní dědictví); byl místopředsedou Komise vlády ČR pro otázky vztahu státu a církví, členem Rady vlády ČR pro státní informační politiku, Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro národnosti, Vládního výboru pro zdravotně postižené, Rady vlády pro realizaci státní informační politiky ve vzdělávání, členem Komise vlády ČR pro otázky spojené s fenoménem holocaust (z důvodu otázek spojených s uchováním kulturního dědictví), členem Pracovní komise náměstků ministrů pro reformu veřejné správy, zástupcem Ministerstva kultury v Akademickém sněmu, členem Koordinační komise pro sjednocování řízení okresních úřadů, předsedou Komise Programu záchrany architektonického dědictví, předsedou Komise Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dále byl členem správní rady obecně prospěšné společnosti Praha – evropské město kultury 2000 (Praze bylo určeno téma kulturní dědictví), členem poradního sboru generálního komisaře účasti České republiky na světové výstavě EXPO 2005 Aichi, členem Komise pro rehabilitaci a rekonstrukci státního hradu Veveří a členem Komise pro obnovu Lednicko-valtického areálu. Postupně inicioval a prosadil další koncepční materiály Ministerstva:  Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politiky) – usnesení vlády č. 40 dne 10. ledna 2001, Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003 - 2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) - usnesení vlády České republiky č. 87 ze dne 22. ledna 2003, Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice – usnesení vlády č. 571 ze dne 11. června 2003, Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 – usnesení vlády č. 679 ze dne 7. července 2004, Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 – 2013 – usnesení vlády č. 676 ze dne 31. května 2006, a na jejich základě příslušné právní předpisy.

1995 – 1998 - náměstek ministra kultury zodpovědný za oblast kulturního dědictví a legislativy, prosadil a garantoval přípravu vládního dokumentu "Koncepce účinnější péče o památkový fond do roku 2005", schváleného usnesením vlády č. 278 ze dne 22. dubna 1998, zahájil přípravu státní kulturní politiky, přímo řídil 60 zaměstnanců Ministerstva kultury v odborech památkové péče, ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, památkové inspekce, do 30. 9. 1998 také v odboru legislativním a právním.

1993 – 1995 - ředitel Památkového ústavu v Brně, státní organizace s regionální působností, vykonávající odborný dozor nad ochranou a péčí o památkový a archeologický fond na jižní Moravě a přímou péči o nejcennější součásti památkového fondu tamtéž (12 státních hradů, zámků a zahrad); instituce byla pod jeho vedením reorganizována a modernizována; garantoval a z velké části osobně připravil úspěšnou nominaci Kulturní krajiny Lednice-Valtice na zápis do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

1991 - 1995 - vysokoškolský učitel na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, vyučoval (přednášel, vedl ateliérové a diplomové práce, zkoušel) předmět zahradní architektury a krajinářství, památková péče o historické zahrady a kulturní krajinu, v rámci předmětu ekologie krajiny vyučoval prehistorický a historický vývoj kulturní krajiny ve Střední Evropě, přibližoval studentům památkový zákon, stavební zákon a správní řád.

1990 – 1993 - odborný pracovník Památkového ústavu v Brně, zaměřený na péči o historické zahrady a parky, ochranu kulturní krajiny, praxe s aplikací zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, konkrétní manažerská praxe v péči o zámecký park v Lednici na Moravě (sjednávání zakázek, likvidace faktur, projednávání kácení stromů s orgánem ochrany přírody, projednávání obnovy parku s orgánem památkové péče).

1983 – 1990 - odborný pracovník výzkumu ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví Průhonice – aplikovaný výzkum zaměřený na historické zahrady a parky, památkovou péči o ně, praxe s prací v archívech, s projekty obnovy zámeckých zahrad – kulturních památek (Mikulov, Rosice u Brna).

1982 -1983  - vojenská základní služba, velitel čety, praxe v řízení.

1982 - noční hlídač na Státním zámku Lednice, praxe s praktickou aplikací ochrany mimořádného kulturního majetku.

1977 – 1982 - student sadovnicko krajinářského oboru Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity), při studiu v Lednici na Moravě průvodce na Státním zámku Lednice, praxe s prezentací kulturního dědictví.