Nastavení cookies

Povolení k restaurování kulturních památek může být uděleno pouze fyzické osobě na její žádost. Zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena kritéria, po jejichž splnění se žadateli povolení k restaurování uděluje (§ 14a). Žadatel zašle Ministerstvu kultury písemnou žádost, ve které jednoznačně vyjádří rozsah restaurátorské specializace podle přílohy č. 1 k zákonu č. 20/1987 Sb., (třídník specializací restaurátorských prací), pro kterou žádá o udělení povolení k restaurování. Žadatel je povinen ke své žádosti přiložit :

a) vyplněný evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování, jehož součástí je rovněž chronologický přehled provedených restaurátorských prací (příloha č. 2 k zákonu č. 20/1987 Sb.),

b) ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci (vzdělání) a odborné praxi (pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckými díly malířskými nebo sochařskými, se vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění se zaměřením na restaurování nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském programu v příslušném uměleckém oboru doplněné osvědčením o absolvování restaurátorského studia v rámci celoživotního vzdělávání, nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti umění se zaměřením na restaurování a 2 roky odborné praxe; pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi, se vyžaduje ukončené vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování, nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném oboru a 5 let odborné praxe; a pro specializace, pro které nebylo dosud středoškolské vzdělání zřízeno, se požaduje vyučení v příslušném oboru a 8 let odborné praxe při restaurování věcí, které nejsou kulturními památkami),

c) nejméně tři dokumentace restaurátorských prací, jimiž žadatel prokáže, že již úspěšně a samostatně restauroval věci, které nejsou kulturními památkami, z nichž nejméně jedna nesmí být starší 2 let (dokumentace musí odborným způsobem dokumentovat všechny úkony, které žadatel na věci provedl při jejím restaurování, zejména musí obsahovat komplexní vyhodnocení příslušných průzkumů a výzkumů, fotografie stavu díla před započetím restaurátorské práce, v průběhu jednotlivých etap a po ukončení práce, popis použitých technických a technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhodnocení nových zjištění o restaurovaném díle, pokyny pro jeho další ochranný režim, a další údaje podle povahy restaurovaného díla).

         Žádost o povolení k restaurování podléhá podle položky 22 písm. d) přílohy zákona č. 634/ 2004 Sb., o správních poplatcích správnímu poplatku ve výši 2000,- Kč. Žadatel bude po podání žádosti písemně vyzván k zaplacení.

         Upozornění: restaurátorské dokumentace uvedené v bodu c) těchto pokynů zůstávají součástí správního spisu ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, proto nemohou být žadatelům po ukončení řízení vráceny.

 

Adresa, na kterou se žádosti zasílají:

 

Ministerstvo kultury ČR

odbor památkové péče

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

Obecné podmínky podnikání v České republice je možné najít na BusinessInfo.cz, který je oficiálním portálem pro  podnikání a export.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Povolení k restaurování kulturní památky.doc, 73.5 kB
Dokumentace restaurování.doc, 47 kB
Evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování.doc, 36.5 kB
Chronologický přehled provedených restaurátorských prací.docx, 20.3 kB
Třídník specializací restaurátorů.pdf, 26.1 kB
Spojte se s námi