Nastavení cookies

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ KANDIDÁTŮ NA ČLENSTVÍ V RADĚ STATNÍHO FONDU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

21.07.2023 13:05|ministerstvo

Státní fond kultury České republiky (dále jen „Fond“) byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Ve smyslu tohoto právního předpisu je hlavním posláním Fondu podporovat vznik a rozmanitost kulturních projektů v České republice. 

 

O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé projekty rozhoduje rada Fondu (dále jen „Rada“).

Podle § 2 a § 3 zák. č. 239/1992 Sb., členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrhy podává, z významných osobností kultury a peněžnictví po projednání s profesními organizacemi a sdruženími tvůrců a pracovníků působících v oblasti kultury, ministr kultury. Členství v Radě je veřejnou funkcí, je čestné, není tedy nikterak honorováno, a nezastupitelné. Rada má nejvíce 13 členů. Funkční období Rady je tříleté. Členem Rady může být pouze bezúhonný občan České republiky. Člen Rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích ani nesmí aktivně jejich jménem veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch v souvislosti s funkcí v Radě; dále nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.  Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance a senátora, člena vlády, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka. 

Vzhledem k tomu, že se blíží konec volebního období stávající Rady, Státní fond kultury ČR vyzývá kulturní veřejnost k podávání návrhů kandidátů na členství v Radě. Návrhy nových kandidátů na tuto funkci pro následující volební období lze zasílat na adresu Státního fondu kultury České republiky, Maltézské nám. 1, 118 00 Praha 1, nejpozději do 15.10. 2023. K návrhu bude přiložen profesní životopis a aktuální výpis z Rejstříku trestů kandidáta.

Mgr. Milan Němeček, PhD.
vrchní ředitel sekce živého umění
pověřen vedením Státního fondu kultury

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi