Nastavení cookies

Ministr kultury Martin Baxa: Na legislativním ukotvení statusu umělce/umělkyně pracujeme podle legislativního plánu

05.06.2023 15:18|ministerstvo

Na legislativním ukotvení statusu umělce/umělkyně pracujeme podle legislativního plánu. Předpokládáme, že materiál bude předložen vládě do konce letošního roku, do konce roku 2025 má být novela zákona účinná. Postoje ke konkrétnímu obsahu jsou v rámci umělecké komunity různé, proto Ministerstvo kultury komunikuje se širokým spektrem důležitých aktérů, “ říká ministr kultury Martin Baxa.

 

„Status umělce/umělkyně nyní zavedeme do české legislativy nově prostřednictvím novely zákona o některých druzích podpory umění. Jde o nástroj podpory nejohroženějším skupinám umělců a umělkyň. Jsme na začátku dlouhodobého procesu, který není ohraničený a definitivní a bude se vyvíjet v průběhu času v souvislosti s aktuálními potřebami,“ doplňuje Martin Baxa. 

„Oblast kultury naše vláda považuje za velmi důležitou. Dokládá to fakt, že v našem resortu máme pro letošní rok k dispozici největší rozpočet v historii. Nesmíme zapomínat ani na nulovou sazbu DPH na knihy, která je součástí konsolidačního balíčku. Předpokládám, že tento fakt se projeví na odměňování profesionálek a profesionálů v oblasti literatury. Situaci v oblasti kultury zanedbanou za uplynulá desetiletí aktivně řešíme postupnými kroky,“ doplňuje ministr kultury. 

Situace zástupkyň a zástupců uměleckých profesí je v kontextu zemí Evropské unie pojata různými způsoby, které odpovídají legislativní realitě daných zemí. Paleta řešení je široká, od Dánska, Nizozemska a Švédska, které žádné speciální zákony nemají, až po Španělsko, Portugalsko a Irsko, které naopak disponují detailní legislativou. Polsko a Slovensko jsou stejně jako Česká republika na počátku legislativního procesu. Prioritou následujícího období je diskuse o tom, jak definovat skupinu umělkyň a umělců, kteří status získají, jaká kritéria k jeho získání povedou a kdo o nich bude rozhodovat. Klíčové je porozumět podmínkám, v nichž jednotlivé profese svou činnost vykonávají, identifikovat systémové problémy a najít nástroje podpory těch, kteří to nejvíce potřebují.  Na podkladech pro novelizaci zákona č. 203/2006 Sb. aktuálně spolupracuje odbor umění, knihoven a kreativních odvětví MK s řešitelskými týmy výzkumných projektů, které se zabývaly mapováním potřeb jednotlivých uměleckých oborů a profesí. Je v kontaktu mimo jiné s výtvarným Spolkem Skutek, s Asociací spisovatelů, Vizí tance, Novou sítí, Českou obcí hudební, Asociací režisérů, scénáristů a dramaturgů, dále s akademickými pracovišti: Univerzitou Palackého či Vysokou školou ekonomickou. Probíhají setkání v rámci expertní skupiny nad výstupy z konkrétních výzkumných projektů. Expertní skupina bude doplněna ještě o další zástupce a zástupkyně a od června začne pracovat na konkrétní podobě legislativního návrhu. 

Status umělce/umělkyně a NPO

Status umělce/umělkyně je jedním z milníků naplnění Národního plánu obnovy v komponentě Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Národní plán obnovy počítá na všechny iniciativy s částkou 5,5 miliardy korun. Již bylo vyhlášeno 14 výzev, 4 jsou otevřené, 10 uzavřených a vyhodnocených.  Na všechny uzavřené výzvy bylo rozhodnutím uvolněno více než 2,9 mld. Kč, které jsou příjemci průběžně čerpány.

V rámci speciální dotační výzvy financované z prostředků Národního plánu obnovy bylo podpořeno 16 výzkumných studií. Na vznik podkladových analýz bylo vyčleněno celkem 5 mil. Kč. Materiály, které díky této pobídce vznikly, shrnují potřeby jednotlivých uměleckých oborů a profesí. Poskytují komplexní obrázek současných problémů, s nimž se aktéři a aktérky pohybující se na české umělecké scéně potýkají. Z podkladů je patrno, že ne všechny problémy, které byly popsány, lze vyřešit legislativním ukotvením statusu umělce. Ministerstvo kultury bude postupovat realisticky, dle možností, s ohledem na situaci v kulturním a kreativním sektoru při vědomí aktuální ekonomické situace.

Ministerstvo kultury a podpora oblasti umění

Ministerstvo kultury se otázkou podmínek pro práci umělců a dalších kulturních pracovníků zabývá dlouhodobě. V loňském roce bylo v oblasti umění podpořeno celkem 509 nezřizovaných organizací, mezi které bylo rozděleno celkem 270 000 000 Kč (dotační programy v gesci oddělení umění). Většina těchto prostředků jde na mzdové a honorářové náklady.

Pracovníci a pracovnice kulturního a kreativního sektoru jsou rovněž primární cílovou skupinou většiny neinvestičních dotačních programů, dosud realizovaných z Národního plánu obnovy. Například ve výzvách vypsaných pod iniciativou status umělce/umělkyně bylo dosud dotací podpořeno takřka 16 000 osob při rozvoji kompetencí potřebných pro větší uplatnění na trhu práce.  

Milníky procesu přípravy legislativního ukotvení statusu umělce/umělkyně

Co máme za sebou: 

2019 
Institut umění – Divadelní ústav má stanoveno téma statusu umělce/umělkyně jako jeden z dílčích výzkumných cílů 

2020–2022 
Covidová pandemie, která přinesla výrazná společenská omezení, včetně omezení a uzavření veřejných kulturních produkcí zvýraznila téma potřeby diskuse o potřebách některých uměleckých profesionálů a profesionálek. 

Září 2021 
Status umělce/umělkyně je součástí Národního plánu obnovy v komponentě Rozvoj kulturního a kreativního sektoru jako milník plnění. 

2022
Národní plán obnovy nebyl na Ministerstvu kultury nijak připraven. Aby nebylo ohroženo čerpání finančních prostředků, bylo nutné zajistit v rekordním čase personální i organizační předpoklady pro to, aby vůbec mohl být realizován. To vše se podařilo a v létě už mohla být vyhlášena výzva v rámci NPO Podpora výzkumných projektů k problematice statusu umělce a umělkyně.

31. leden 2023
Odevzdány výzkumné studie vzniklé na základě výzvy.

Konec roku 2022 – první polovina 2023
Probíhají společná setkání expertních týmů i individuální setkání s řešiteli a řešitelkami výzkumných projektů.


Co nás čeká: 

Do konce června 2023
Setkání se zástupci a zástupkyněmi řešitelských týmů a setkání expertní skupiny. Jednání doplněné skupiny budou pokračovat i v dalších měsících.

Do konce listopadu 2023
Paragrafové znění novely zákona.

Do konce prosince 2023
Předložení legislativního materiálu Vládě ČR k projednání.

Do konce roku 2025
Novela zákona projde legislativním procesem a bude schválena. Milník NPO bude splněn. 


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
T: 257 085 444
M: 606 752 051
E: jana.malikova@mkcr.cz


Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 362
M: 725 700 095
E: petra.hrusova@mkcr.cz


Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 484
M: 777 457 341
E: ivana.awwadova@mkcr.cz


Eva Sochorová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 503
M: 777 488 943
E: eva.sochorova@mkcr.cz


Jana Zechmeisterová
Pracovnice tiskového oddělení
T: 257 085 206
M: 702 210 656
E: jana.zechmeisterova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Spojte se s námi