V § 32  zákona č. 20/1987 Sb, o státní památkové péči  jsou vymezeny pravomoci odborné  organizace státní památkové péče. Jedním z jeho cílů je i bezplatně vykonávat  odborné  a podpůrné služby  pro orgány památkové péče a vlastníky  památkově chráněných  věcí.  Zároveň zabezpečuje odborný dohled v oblasti památkové péče. Národní památkový ústav není však správním orgánem a nemůže  rozhodovat o právech a povinnostech účastníků  správních řízení.

Národní památkový ústav

 1. zpracovává rozbory stavu a vývoje státní památkové péče, podklady pro prognózy, koncepce a dlouhodobé výhledy rozvoje státní památkové péče,
 2. organizuje, koordinuje a plní vědeckovýzkumné úkoly státní památkové péče, rozpracovává teorii a metodologii státní památkové péče a metodiku společenského uplatnění kulturních památek,
 3. plní úkoly odborně metodického, dokumentačního a informačního pracoviště pro úsek státní památkové péče a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón a je současně poskytovatelem údajů podle zvláštního právního předpisu 1),
 4. vede ústřední seznam kulturních památek,
 5. připravuje odborné podklady pro ministerstvo kultury, zejména pro prohlášení věcí za kulturní památky,
 6. zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové péče, metodicky usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky,
 7. zabezpečuje odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky a nad jejich soustavným využíváním,
 8. sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpečuje kulturně výchovné využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hospodaří,
 9. zabezpečuje další vzdělávání pracovníků v oboru státní památkové péče,
 10. plní další úkoly na úseku státní památkové péče, kterými ji pověří ministerstvo kultury

K plnění  úkolů  památkové péče je  dle § 34 památkového zákona Národní  památkový ústav oprávněn: 

 1. vstupovat do podniků, závodů, zařízení, objektů a na ostatní nemovitosti, 
 2. vykonávat v nich potřebné odborné práce na ochranu kulturních památek nebo pro vědecké účely, zejména dokumentační a konzervační, jakož i odborný dozor, 
 3. požadovat za tím účelem potřebné údaje a vysvětlení, 
 4. nahlížet do příslušných dokladů.