Nastavení cookies

Poštovní adresa 

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1

 


 

Telefonní čísla 

Tel. ústředna: 257 085 111 
Tel. ústředna - číslo s mezinárodní předvolbou: 420 257 085 111
Faxové číslo: 224 318 155
Faxové číslo - s mezinárodní předvolbou: 420 224 318 155 
 

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
- kabinet ministra, 257 085 203
- kancelář bezpečnostního ředitele, 257 085 270
- pověřenec pro ochranu osobních údajů, 257 085 518
- odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly, 257 085 379
- odbor památkové péče

​​- sekretariát ředitele odboru, 257 085 413
- oddělení regenerace kulturních památek a pam.chráněných území, 257 085 411
- oddělení ochrany kulturních památek, 257 085 413
- právní oddělení, 257 085 424

- odbor regionální a národnostní kultury, 257 085 253
- odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů, 257 085 202
- sekretariát náměstka pro řízení sekce živého umění, 257 085 490
- sekretariát náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací, 257 085 495

- tiskové oddělení, 257 085 484, 362
- tisková mluvčí, 257 085 444

Ministerstvo kultury, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
- kancelář státní tajemnice, 257 085 343
- odbor legislativní a právní, 257 085 260
- samostatné oddělení autorského práva, 257 085 226
- odbor ekonomický, 257 085 201
- odbor řízení lidských zdrojů, 257 085 288
- odbor médií a audiovize, 257 085 315
- odbor mezinárodních vztahů, 257 085 306
- sekretariát náměstkyně pro řízení sekce legislativní a akonomické podpory kultury, 257 085 366
- samostatné oddělení EU, 257 085 390
- samostatné oddělení IT a spisové služby, 257 085 282
- odbor strukturálních fondů, 778 427 873
- odbor hospodářský, 257 085 582
- samostatné oddělení muzeí, 257 085 446
- samostatné oddělení ochrany kulturních statků, 257 085 454

 

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
- odbor výzkumu a vývoje, 224 301 431
- samostatné oddělení církví a náboženských společností (doručovací adresa: Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1), 224 301 107

 

Ministerstvo kultury, K Starému Bubenči 569/4, 160 00 Praha 6
- odbor památkové inspekce, 220 407 451

 

Ministerstvo kultury, Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 2, 120 53 Praha 2
- oddělení kontroly, 255 796 570 


Dotazy (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna(zavináč)mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.

Pro dotazy novinářů je určena adresa press(zavináč)mkcr.cz.


 

Podatelna Ministerstva kultury

 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání analogových dokumentů a datových zpráv na technických nosičích:
Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
 

S ohledem na zvýšený nárůst onemocnění COVID 19 na území Prahy se do odvolání upravují úřední hodiny podatelny Ministerstva kultury pro veřejnost:
Pondělí: od 12:00 hodin do 17:00 hodin
Úterý: od 8:00 hodin do 11:30 hodin, od 12:00 hodin do 15:00 hodin
Středa : od 12:00 hodin do 17:00 hodin
Čtvrtek: od 8:00 hodin do 11:30 hodin, od 12:00 hodin do 15:00 hodin
Pátek: od 8:00 hodin do 11:30 hodin, od 12:00 hodin do 15:00 hodin

S ohledem na pokračující hygienicko-epidemiologická opatření žádáme o upřednostnění používání elektronické formy komunikace (datová schránka: 8spaaur nebo epodatelna(zavináč)mkcr.cz) a doručování listovních zásilek poštou.
Osobně doručené zásilky jsou přijímány v úředních hodinách podatelny na adrese Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1. 

 

Elektronická adresa podatelny: epodatelna(zavináč)mkcr.cz 

 

ID datové schránky: 8spaaur

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, rtf, txt, xls.
Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,…).

 

Ministerstvo kultury neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově ministerstva.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Přijatelný nosič dat je USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy zaslané na elektronickou adresu podatelny epodatelna(zavináč)mkcr.cz se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance ministerstva, datum a čas doručení datové zprávy a identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

 

Vzor potvrzení doručení datové zprávy
Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission\Datum / Date: 5.5.2008 11:30:00\Předmět / Subject: FW: CD pro zařízení RICOH\Identifikátor / Identier: DEMOAWX0AUK8
- jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance ministerstva

 

Ministerstvo kultury zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny epodatelna(zavináč)mkcr.cz , případně na poštovní adresu ministerstva.

 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Ministerstva kultury, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
Ing. Vladimír Val’ko
Irena Tichá
Hana Večerková
Marie Patrovská

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Ministerstvu kultury činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

 

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),
- v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,
- nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2 tj. v případě:

 

  • fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) - pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem a podavatel postupuje stejně jako v případě podání.

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána 
uznávaným elektronickým podpisem.


 

Další údaje

IČO: 00023671
DIČ: CZ 00023671

 

 

Adresy úřadoven:

 

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
- kabinet ministra
- kancelář bezpečnostního ředitele
- pověřenec pro ochranu osobních údajů
- odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly
- odbor památkové péče
- odbor regionální a národnostní kultury
- odbor umění, literatury a knihoven
- sekretariát náměstkyně pro řízení sekce živého umění
- sekretariát náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací

 

Ministerstvo kultury, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
- kancelář státního tajemníka
- odbor legislativní a právní
- samostatné oddělení autorského práva
- odbor ekonomický
- odbor řízení lidských zdrojů
- odbor médií a audiovize
- odbor mezinárodních vztahů
- samostatné oddělení  muzeí 
- odbor strukturálních fondů
- samostatné oddělení IT a spisové služby
- odbor hospodářský
- sekretariát náměstkyně pro řízení sekce legislativní a ekonomické podpory kultury
- samostatné oddělení EU
- samostatné oddělení ochrany kulturních statků

 

Ministerstvo kultury, Národní dům na Vinohradech, Náměstí Míru 2, 120 53 Praha 2
- oddělení kontroly