Poštovní adresa 

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

 


Telefonní čísla 

Tel. ústředna: 257 085 111 
Tel. ústředna - číslo s mezinárodní předvolbou: 420 257 085 111
Faxové číslo: 224 318 155
Faxové číslo - s mezinárodní předvolbou: 420 224 318 155 
Úřadovna Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 224 301 431
Úřadovna K Starému Bubenči 569/4 Praha 6, 220 407 451

Tiskový servis

Tisková mluvčí Simona Cigánková
simona.cigankova@mkcr.cz

 

 

infoNovinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz

Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.


 

Podatelna Ministerstva kultury

 

Adresa pro osobní a poštovní přijímání analogových dokumentů a datových zpráv na technických nosičích:
Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí: od 7.45 do 17.00 hodin
Úterý: od 7.45 do 16.15 hodin
Středa: od 7.45 do 17.00 hodin
Čtvrtek: od 7.45 do 16.15 hodin
Pátek: od 7.45 do 16.15 hodin

 

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@mkcr.cz 

 

ID datové schránky: 8spaaur

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, rtf, txt, xls.
Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,…).

 

Ministerstvo kultury neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově ministerstva.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
Přijatelný nosič dat je USB flashdisk, CD-ROM, DVD-ROM

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy zaslané na elektronickou adresu podatelny epodatelna@mkcr.cz se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance ministerstva, datum a čas doručení datové zprávy a identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

 

Vzor potvrzení doručení datové zprávy
Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission\Datum / Date: 5.5.2008 11:30:00\Předmět / Subject: FW: CD pro zařízení RICOH\Identifikátor / Identier: DEMOAWX0AUK8
- jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance ministerstva

 

Ministerstvo kultury zasílá datovou zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

 

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelnyepodatelna@mkcr.cz , případně na poštovní adresu ministerstva.

 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců Ministerstva kultury, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
Ing. Vladimír Val’ko
Irena Tichá
Hana Večerková
Marie Patrovská

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Ministerstvu kultury činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

 

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 37 odst. 4),
- v případě elektronického podání musí podání obsahovat také obligatorní obsahové náležitosti elektronického podání s uznávaným elektronickým podpisem podle § 37 odst. 5, tj. uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který podavateli certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát připojen k podání,
- nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
- musí obsahovat obligatorní obsahové náležitosti podání podle § 37 odst. 2 tj. v případě:

 

  • fyzických osob: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • soukromopodnikajících fyzických osob: jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo, adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování;
  • právnických osob: název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) - pokud má být písemnost učiněna písemně, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem a podavatel postupuje stejně jako v případě podání.

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána 
uznávaným elektronickým podpisem.


 

Další údaje

IČO: 00023671
DIČ: CZ 00023671

 

 

Adresy úřadoven:

 

Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 100 00 Praha 1
- kabinet ministra
- bezpečnostní ředitel
- ministerský rada pro PO a BOZP
- odbor interního auditu a kontroly
- odbor památkové péče
- odbor regionální a národnostní kultury
- odbor umění, literatury a knihoven
- sekretariát náměstkyně pro řízení sekce živého umění
- sekretariát náměstka pro řízení sekce kulturního dědictví

 

Ministerstvo kultury, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
- kacelář státního tajemníka
- odbor legislativní a právní
- samostatné oddělení autorského práva
- odbor ekonomický
- odbor lidských zdrojů
- odbor médií a audiovize
- odbor mezinárodních vztahů
- odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií 
- odbor projektového řízení a inform. technologii
- odbor investic a veřejných zakázek
- odbor vnitřní správy
- sekretariát náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezin. vztahů
- sekretariát náměstka pro řízení sekce ekonomické a provozní
- samostatné oddělení EU

 

Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
- odbor výzkumu a vývoje
- odbor církví (doručovací adresa: Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1)

 

Ministerstvo kultury, K Starému Bubenči 569/4, 160 00 Praha 6
- odbor památkové inspekce

TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz
Petr Kukal
Zástupce vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz
 
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.