Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011 - 2016

Od 1. 1. 2013 tuto agendu vykonává Státní fond kinematografie

Národní filmový archiv

Národní filmový archiv (NFA) jako příspěvková organizace Ministerstva kultury, je specializovaným archivem pro audiovizuální archiválie. Jeho činnost je upravena v zákoně č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a řídí se současně zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize

 

Zprávy o české kinematografii

 

Státní fond kinematografie

 

Zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) byl zřízen samostatný Státní fond kinematografie (dále jen „Fond“), který je státním fondem příslušným hospodařit s majetkem České republiky.  

 

Evidence kinematografických děl podle zákona č. 496/2012 Sb.

 

Ministerstvo kultury, odbor médií a evidence, dosud vedlo evidenci podle zákona č. 249/2006 Sb., kterým se mění zákon č.273/1993Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Právní předpisy pro oblast audiovize