MINISTERSTVO KULTURY
Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
(dále „ministerstvo“)


v souladu s usnesením vlády České republiky č. 891 ze dne 2. listopadu 2015, ke Zprávě o plnění úkolů a k návrhu dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016 až 2020, vyhlašuje výzvu k podávání žádostí do výběrového dotačního řízení z programu ISO v roce 2019 v částech A/, B/ a D/.

Termín uzávěrky je prodloužen do 30. listopadu 2018 (datum poštovního razítka odeslání žádosti v listinné formě).

Veškeré podmínky podání žádosti do výběrového dotačního řízení zůstávají zachovány.

Informace o podávání žádostí o poskytnutí dotace z programu ISO v roce 2019 v části C/ budou zveřejněny v sekci Sbírky a muzea.

 

Věcné zaměření dotačního programu:

 

ISO/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami

 •  vybavování objektů, v nichž jsou uchovávány sbírky muzejní povahy ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., kulturní památky a národní kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., případně jiné předměty kulturní hodnoty mimořádného významu pro historii, literaturu, umění, vědu nebo techniku, poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS), elektrickou požární signalizací (EPS), uzavřeným kamerovým okruhem (CCTV), připojením na systém centralizované ochrany Policie ČR (SCO PČR) a pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru ČR (PCO HZS ČR) a dalšími signalizačními, regulačními a komunikačními systémy a mechanickými zábranami
 • havarijní situace a zkvalitňování již instalovaných PZTS/EZS,EPS a CCTV
 • opatření a vybavení omezující rizika teroristického útoku, případně zmírnění a odstraňování jeho následků

 

ISO/B  Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví

 • vybavení a provoz pracovišť zajišťujících evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví v digitální podobě

 

ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

 •  vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť muzeí a galerií uvedených v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.  122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
 •  vybavení depozitářů a stálých expozic, v nichž jsou dlouhodobě uchovávány sbírky zapsané v CES, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.)
 •  vybavení centrálních depozitářů Národního památkového ústavu, v nichž jsou dlouhodobě uloženy kulturní památky, potřebnou technikou (bezpečnostní vitríny, regály, měřicí přístroje, odvlhčovače, zavlhčovače apod.)
 •  náročné restaurování, konzervování a preparování sbírkových předmětů ze sbírek zapsaných v CES

 

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci:

 

ISO/A Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami

 • vlastníci předmětů movitého kulturního dědictví nebo jimi pověření správci těchto předmětů za předpokladu, že jsou zároveň vlastníky budovy, ve které mají být zabezpečovací systémy instalovány, nebo s ní hospodaří

 

ISO/B  Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví

 • Národní památkový ústav
 • vlastníci sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek (CES), kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb.
 • specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve, jejichž zřizovatel uzavřel platné smlouvy o spolupráci na dokumentaci kulturních statků ve vlastnictví Římskokatolické církve s příslušnými pracovišti Národního památkového ústavu
 • Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o. p. s.

 

ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí

 • vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES
 • Národní památkový ústav (vybavení centrálních depozitářů)
 • muzea a galerie uvedené v příloze č. 5 vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.  122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů (vybavení a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a preparátorských pracovišť)

 

Podrobnosti o pravidlech a dalších požadavcích naleznete v příslušné kapitole platného Příkazu náměstka ministra kultury, kterým se řídí přidělování dotací z programu ISO.

 

Trpí-li žádost o dotaci vadami, bude žadatel v přiměřené lhůtě vyzván k jejich odstranění. Neodstraní-li žadatel o dotaci v dané lhůtě vady, ministerstvo řízení zastaví.

Ministerstvo může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to v přiměřené lhůtě.

 

Pozor! Pokud je předmětem žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu ISO/A  připojení objektu na systém centralizované ochrany Policie ČR, jenově povinnou přílohou k této žádosti také kopie schválené Žádosti o napojení objektu na SCO Policie ČR.

 

K vyúčtování poskytnutých dotací použijí všichni žadatelé formuláře uveřejněné na této webové stránce.


UPOZORŇUJEME NA NUTNOST ZASÍLAT ŽÁDOSTI O DOTACI JAK V PÍSEMNÉ, TAK ELEKTRONICKÉ PODOBĚ(ve formátu Excel, bez podpisů, razítek a bez příloh), V SOULADU S PŘÍKAZEM NÁMĚSTKA MINISTRA KULTURY č. 2/2018, A TO NA NÁSLEDUJÍCÍ E-MAILOVÉ ADRESY: isoa@mkcr.cz, isob@mkcr.cz a isod@mkcr.cz.

PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU ISO NA ROK 2019 V PODPROGRAMECH ISO A, ISO B A ISO D VČETNĚ VŠECH POVINNÝCH PŘÍLOH ZASÍLAJÍ ŽADATELÉ DOPORUČENĚ NA ADRESU:

Ministerstvo kultury
Samostatné oddělení ochrany kulturních statků

Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1

 

 

Soubory ke stažení
ISO - příkaz náměstka ministra kultury.pdf, 4.9 MB
Soubor Velikost
ISO D 2019 - krajské organizace - konečné výsledky.doc, 449.5 kB
ISO B 2019 - konečné výsledky.doc, 110.5 kB
ISO D 2019- obce a ostatní organizace - konečné výsledky.doc, 161 kB
ISO D 2019 - SPO - konečné výsledky.doc, 187.5 kB
Metodický pokyn k digitalizaci.doc, 104 kB
Projektová dokumentace.doc, 40 kB
Formulář vyúčtování.doc, 96 kB
ISO B - Dotace udělené v roce 2018.doc, 75.5 kB
ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - kraje.doc, 303 kB
ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - obecní a ostatní.doc, 145.5 kB
ISO D - Dotace udělené v roce 2018 - státní příspěvkové organizace.doc, 161 kB