Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, na základě ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program č. j. 22303/2002 ze dne 2. 1. 2003, v platném znění z 21. prosince 2018 a dle příkazu ministryně kultury č. 40/2012, kterým se vydává směrnice pro poskytování příspěvků v rámci specifických programů na úseku památkové péče ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury,

vyhlašuje

HAVARIJNÍ PROGRAM

Předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení akce obnovy kulturní památky do Havarijního programu v roce 2021
  2. Žádost o státní dotaci z Havarijního programu na rok 2021

Tento vyplněný formulář vytiskněte, podepište a přiložte k Návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Havarijního programu.

Návrhy na zařazení akce obnovy kulturní památky do Programu spolu s Žádostmi o státní dotaci včetně příloh jsou přijímány nebo se zasílají do 31. ledna 2021 včetně na místně příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu.

Program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek vyjma ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Finanční příspěvky jsou poskytovány na opravu a restaurování všech typů nemovitých kulturních památek (vč. technických, atd.) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a v souladu se zásadami památkové péče.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Přehled schválených příspěvků Havarijního programu na rok 2021.pdf, 1.5 MB
Formulář vyúčtování na rok 2021.doc, 45 kB
Vyhlášení Havarijního programu na rok 2021.doc, 126.5 kB
Návrh na zařazení akce obnovy kulturní památky do Havarijního programu v roce 2021.doc, 85.5 kB
Žádost o státní dotaci z Havarijního programu na rok 2021 - elektronická.xlsm, 444.7 kB
Žádost o státní dotaci z Havarijního programu v roce 2021 – elektronická s vysvětlivkami.xlsm, 451.4 kB
Kód číselník právních forem.pdf, 207.1 kB
F1 - Čestné prohlášení o nedostatku finančních prostředků.doc, 56.5 kB
F 2 - Plná moc.doc, 59.5 kB
F 3 - Formulář na přiloženou fotodokumentaci.doc, 55 kB
Transparent programu.doc, 44 kB
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program.pdf, 1.3 MB
Přehled schválených příspěvků Havarijního programu na rok 2020.pdf, 465.1 kB
Přehled schválených příspěvků Havarijního programu na rok 2019.xlsx, 34.3 kB