Ministerstvo kultury, odbor památkové péče na základě ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 66/1988 Sb. Ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program č. j. 22303/2002 ze dne 2. 1. 2003, v platném znění z 21. prosince 2018 a dle příkazu ministryně kultury č. 40/2012, kterým se vydává směrnice pro poskytování příspěvků v rámci specifických programů na úseku památkové péče ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury, vyhlašuje Havarijní program pro  rok 2020.

 

Žádost se předkládá se na dvou formulářích současně:

  1. Návrh na zařazení akce obnovy kulturní památky do Havarijního programu v roce 2020 
  2. Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do Havarijního programu na rok 2020 - tento vyplněný formulář vytiskněte, podepište a přiložte k dokumentu Návrh na zařazení akce obnovy kulturní památky do Havarijního programu.

Návrhy na zařazení akce obnovy kulturní památky do Havarijního programu spolu s Žádostmi o zařazení akce obnovy kulturní památky včetně příloh jsou přijímány nebo se zasílají do 31. ledna 2020 včetně na územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu.

Program je určen pro všechny vlastníky nemovitých kulturních památek vyjma těch ve vlastnictví České republiky a se kterou je příslušná hospodařit organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace.

Finanční příspěvky jsou poskytovány na opravu a restaurování všech typů nemovitých kulturních památek (vč. technických, atd.) zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a v souladu se zásadami památkové péče.

Příspěvek může být poskytnut na náklady spojené s prováděním stavebních prací (bez neuznatelných nákladů) v daném roce max. do výše:

  • 80 % na opravu nebo obnovu krovu, střechy, statické zajištění objektu a restaurátorské práce,
  • 60 % na všechny ostatní druhy prací – odvodnění objektu, oprava fasády, oken, dveří, podlah, atd. (ne na modernizaci objektu),
  • 70 % ceny nakoupeného a v daném kalendářním roce zabudovaného stavebního materiálu, jsou-li práce spojené s obnovou prováděny svépomocí.

Požadovaná výše příspěvku se zaokrouhluje na celé tisíce Kč. Příspěvek by neměl být nižší než 120 tis. Kč, nerozhodne-li Ministerstvo kultury jinak. Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž jednoroční náklady přesáhnou limit 2 mil. Kč bez DPH.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Formulář vyúčtování na rok 2020.pdf, 323.8 kB
Přehled navržených příspěvků Havarijního programu na rok 2020.pdf, 465.1 kB
Návrh na zařazení akce obnovy kulturní památky do Havarijního programu v roce 2020.pdf, 254.4 kB
Žádost o zařazení akce obnovy kulturní památky do Havarijního programu na rok 2020.xlsm, 458.8 kB
Příloha k Žádosti programu Číselník právních forem.pdf, 207.4 kB
Informace k programu.pdf, 178.8 kB
Povinné a nepovinné přílohy.pdf, 150.8 kB
F1 - Čestné prohlášení o nedostatku finančních prostředků.pdf, 174 kB
F 2 - Plná moc.pdf, 179.9 kB
F 3 - Formulář na přiloženou fotodokumentaci.pdf, 154.9 kB
Neuznatelné náklady.pdf, 130.8 kB
Transparent programu.doc, 44 kB
Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro Havarijní program.pdf, 146.9 kB
Návrh přidělení příspěvků programu na rok 2019.xlsx, 34.3 kB