Nastavení cookies

Příjmy církví a náboženských společností tvoří podle zákona č. 3/2002 Sb. zejména

 •  příspěvky fyzických a právnických osob,
 •  příjmy z prodeje a z pronájmu movitého, nemovitého a nehmotného majetku církví a náboženských společností,
 •  úroky z vkladů,
 •  dary a dědictví,
 •  sbírky a příspěvky z části výtěžků podle zvláštního zákona,
 •  půjčky a úvěry,
 •  příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti,
 •  dotace.


Financování církví a náboženských společností, které měly do roku 2012 zvláštní právo být financovány na základě zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů


Podle § 1 zákona č. 218/1949 Sb. stát poskytoval těm registrovaným církvím a náboženským společnostem, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva podle § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 3/2002 Sb., úhradu osobních požitků duchovních, působících jako zaměstnanci církví a náboženských společností. 
Celkový rozsah úhrady na tyto požitky stanovoval státní rozpočet, tj. zákony o státním rozpočtu schvalované pro každý kalendářní rok Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V roce 2012 bylo takto financováno celkem 17 církví a náboženských společností:

 •  Apoštolská církev
 •  Bratrská jednota baptistů
 •  Církev adventistů sedmého dne
 •  Církev bratrská
 •  Církev československá husitská
 •  Církev řeckokatolická
 •  Církev římskokatolická
 •  Českobratrská církev evangelická
 •  Evangelická církev augsburského vyznání v České republice
 •  Evangelická církev metodistická
 •  Federace židovských obcí v České republice
 •  Jednota bratrská
 •  Luterská evangelická církev a.v. v České republice
 •  Náboženská společnost českých unitářů
 •  Pravoslavná církev v českých zemích
 •  Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 •  Starokatolická církev v ČR

K 1. 1. 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, kterým byl dosavadní model financování církví a náboženských společností ukončen. Počínaje rokem 2013 je dotčeným církvím a náboženským společnostem, které uzavřely se státem smlouvu o vypořádání, ze státního rozpočtu vyplácena po dobu 30 let finanční náhrada (dle § 15 zákona č. 428/2012 Sb.) a po dobu 17 let (tzv. přechodné období) mají dotčené církve a náboženské společnosti nárok na příspěvek na podporu činnosti (dle § 17 zákona č. 428/2012 Sb.). V prvních třech letech přechodného období je příspěvek vyplácen v plné výši, od čtvrtého roku se jeho výše každoročně snižuje o 5% výchozí částky.

Částky finanční náhrady a příspěvky na podporu činnosti dosud vyplacené jednotlivým církvím a náboženským společnostem počínaje rokem 2013 jsou uvedeny v časové řadě zde

Financování církví a náboženských společností v oblasti školství, charitativní, sociální a zdravotní péče a opravy, obnovy a údržby kulturních památek

Církve a náboženské společnosti včetně jejich evidovaných právnických osob mají shodné možnosti financování jako jiné fyzické a právnické osoby od orgánů spravujících veřejné rozpočty v následujících oblastech:

 • v oblasti školství,
 • při opravě, obnově a údržbě kulturních památek ve svém vlastnictví mají církve a náboženské společnosti stejné možnosti ucházet se o finanční prostředky z různých programů jako ostatní právnické osoby soukromého nebo veřejného práva, a to nejen z programů odboru památkové péče Ministerstva kultury,
 • v oblasti charitativní, sociální a zdravotní péče mají církve a náboženské společnosti stejné možnosti přístupu k finančním prostředkům na činnosti v daných oblastech jako ostatní právnické osoby soukromého nebo veřejného práva, a to nejen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví.


Dotace na kulturní aktivity

Církve a náboženské společnosti mají možnost požádat o grant na své kulturní a náboženské aktivity z programu spravovaného samostatným oddělením církví a náboženských společností ministerstva kultury, o němž je uvedena informace v sekci Dotace.

Spojte se s námi