Odbor médií a audiovize plní úkoly ministerstva jako ústředního orgánu státní správy pro oblast audiovize, rozhlasového a televizního vysílání, tisku a jiných informačních prostředků.

 

Na svěřeném úseku odbor zejména

 • zajišťuje plnění odborných úkolů ministerstva při sjednávání a uplatňování mezinárodních smluv v oblasti médií a v oblasti audiovize, a to včetně účasti v orgánech těmito smlouvami zřízených,
 • podílí se na zastupování ministerstva, případně České republiky na činnosti a jednáních národních i mezinárodních, vládních i nevládních organizací zabývajících se problematikou médií a audiovize,
 • je gestorem členství České republiky v Evropské audiovizuální observatoři,
 • je gestorem členství České republiky v mezinárodním fondu Eurimages a v programech Evropských společenství MEDIA,
 • plánuje a zabezpečuje zahraniční přijímané a vysílané výstavy v oblasti hromadných sdělovacích prostředků médií a audiovize,
 • je gesčním útvarem ministerstva k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Radě Českého rozhlasu, Radě České televize, Radě České tiskové kanceláře a Stálé komisi Senátu Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky,
 • sleduje stav kultury v oblasti médií a audiovize,
 • odpovídá za poskytování prostředků státního rozpočtu zejména formou dotací v oblasti médií a audiovize a za poskytnutí dotací mimo výběrové dotační řízení na tvorbu a výrobu audiovizuálních děl z účelově převedených prostředků a z nerozepsaných prostředků programu Kulturní aktivity,
 • vede evidenci vydavatelů periodického tisku a vede archiv povinných výtisků evidovaných periodik, včetně provádění kontroly správnosti uváděných údajů,
 • vykonává funkci nadřízeného správního orgánu Státního fondu kinematografie a plní další úkoly vyplývající pro ministerstvo ze zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi),
 • provádí kontroly územních orgánů státní správy,
 • plánuje a zajišťuje propagaci české audiovize na mezinárodních festivalech a na akcích obdobného charakteru v České republice a v zahraničí, a to ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie,
 • ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Státním fondem kinematografie zabezpečuje prezentace zahraniční kinematografie v České republice,
 • spolupracuje v rámci své věcné působnosti s příspěvkovou organizací Národní filmový archiv,
 • spolupracuje se samostatným oddělením Evropské unie při zabezpečování úkolů ministerstva vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii a s odborem mezinárodních vztahů při zabezpečování úkolů ministerstva vyplývajících z členství České republiky v UNESCO,
 • ve spolupráci se samostatným oddělením Evropské unie zajišťuje úkoly vyplývající z činnosti ministerstva v programech Evropské komise