Nastavení cookies

Národní plán obnovy – Status umělce – Výzva č. 1/2022, Mobilita I

 

Výzva Mobilita I ke stažení

 

Anotace výzvy

Výzva Mobilita I je určena státním příspěvkovým organizacím (dále jen „SPO“) zřizovaných Ministerstvem kultury. Cílem dotačního programu je podpora projektů se zahraničním přesahem v roce 2022, které budou zacíleny na podporu mobility a rozvoje dovedností profesionálních umělců a odborných umělecko-technických pracovníků. Podpora internacionalizace spadá pod iniciativu Status umělce v rámci Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“), který je financován skrze Nástroj pro oživení a odolnost (RRF) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241).

Podpořeny budou aktivity (realizace i přípravné fáze akcí vč. navazujících aktivit) odehrávající se v zahraničí (tematický okruh 1, 2, 5) nebo v České republice (tematický okruh 2, 3, 4). Veškeré aktivity či přípravné práce, které budou součástí podpořených žádostí, musí být vyúčtovány k  31. 12. 2022. Pokud žadatel uspěje v tematickém okruhu 2 nebo 4, budou mu v následujícím roce u žádosti na další fázi v rámci širšího konceptu automaticky přiřčeny body z minulého roku, které předpokládají podporu pro realizaci.

SPO budou moci žádat o podporu na vzdělávací, prezentační a síťovací aktivity profesionálů z kulturních a kreativních odvětví působících na území ČR/EU směrem k rozvíjení zahraniční spolupráce, výměny informací a rozvoje dovedností dle schválené Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví a Státní kulturní politiky.

Z poskytnuté podpory lze hradit až 100 % nákladů na projekt bez DPH, nelze hradit náklady na zaměstnance SPO a umělecké sbírky SPO. Výzva je jednokolová. V rámci vyúčtování dotace a odevzdání závěrečné zprávy z projektu je třeba vykázat seznam podpořených fyzických osob spadajících do kulturních a kreativních odvětví dle příručky pro žadatele a nastavených pravidel pro NPO.

Navazující výzvy Mobilita II – pro soukromé i veřejnoprávní subjekty (mimo SPO) a Mobilita III – pro SPO na rok 2023 budou vypsány během podzimu 2022.

 

Tematické okruhy:

 1. Prezentace aktérů KKS v zahraničí
  Prezentace umělců a české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

 

 1. Příprava prezentace aktérů KKS v zahraničí
  Předcházející přípravná fáze projektu podporující prezentaci umělců a české kultury na významných mezinárodních přehlídkách, festivalech a veletrzích v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury v nadcházejícím roce, která podpoří mobilitu umělců a napomůže k navázání jejich nové či širší zahraniční spolupráce v daném oboru a rozšíření dovedností a zkušeností.

 

 1. Odborné konference, semináře a workshopy z oblasti KKS s mezinárodním přesahem zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování
  Podpora výměny informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni zaměřených na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost v oblastech KKS.

 

 1. Příprava odborných konferencí, seminářů a workshopů z oblasti KKS s mezinárodním přesahem zaměřených na podporu rozvoje dovedností a zasíťování
  Předcházející přípravná fáze projektu podporující výměnu informací a odborných znalostí z oblasti KKS mezi profesionály (umělecké profese a umělecko-technické profese) a odbornou veřejností na mezinárodní úrovni zaměřených na rozvoj dovedností, mobility, síťování, mezinárodní spolupráci, green deal a udržitelnost v oblastech KKS.
 2. Podpora programů tvůrčích rezidencí a programů studijních pobytů profesionálů z oblasti KKS v zahraničí

Programy zaměřené na podporu rozvoje dovedností, mobility a zasíťování v zahraničí v rámci studijních pobytů či tvůrčích rezidencí pro umělecké profese a umělecko-technické profese v oblasti scénického umění, hudby, vizuálního umění a literatury.

 

Sběr žádostí je umožněn skrze dotační portál MK pod tímto odkazem:  https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

Alokace: 60 mil. Kč

Vykazování v rámci NPO: požadovaný milník – počet podpořených fyzických osob pracujících v kulturních a kreativních odvětvích.

 

Harmonogram:

 

Vyhlášení výzvy:                                             

 

6. 5. 2022

 

Školení pro žadatele:

 

11. 5. 2022 od 10 hod.

 

Zahájení příjmu žádostí:                       

 

6. 5. 2022 od 13.00 hod.

 

Ukončení příjmu žádostí:                                 

 

7. 6. 2022 do 15.00 hod.

 

Formální kontrola a hodnocení:            

 

7. 6. – 15. 6. 2022

 

Zasedání odborné dotační komise OMV:

 

20. 6. – 30. 6. 2022

 

Rozhodnutí o dotaci a proplacení:

 

červenec/srpen 2022

 

Termín odevzdání průběžné zprávy:      

 

             do 31. 8. 2022

 

Termín podání závěrečné zprávy a vyúčtování dotace:

 

 

             do 31. 1. 2023