Nastavení cookies

Samostatné oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury vyhlašuje grant pro církve a náboženské společnosti a pro spolky:  

"Konkurz na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky"

Grant je vyhlašován v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím", které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Neinvestiční dotace (dále jen "dotace") jsou poskytovány na základě usnesení vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a na základě interních předpisů Ministerstva kultury, tj. příkazu ministra kultury č. 8/2019, ve znění příkazu ministra kultury č. 6/2021

Konkurz je vyhlašován na následující kalendářní rok a jeho uzávěrka je stanovena tak, aby lhůta pro podávání žádostí nebyla kratší než 30 dnů. Pro rok 2022 je stanoven termín pro podávání žádostí do 15. října 2021 včetně. Nestátní neziskové organizace musí vyplnit "Žádost o státní dotaci v roce 2022" (dále jen "žádost"), která se podává na předepsaném formuláři. K povinným součástem žádosti patří „Popis projektu“ a "Rozpočet projektu". Žadatelé o dotaci musí splnit všechny stanovené podmínky, aby mohly být jejich žádosti zařazeny do konkurzu.

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností. Projekty na akce investičního charakteru nebudou do konkurzu zařazeny.

Projekty budou posouzeny komisí Ministerstva kultury ve smyslu příkazu ministra kultury č. 42/2006 a č. 27/2010.

Výsledky výběrového dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury nejpozději do konce března příslušného roku. Výsledky konkurzů včetně poskytnutých dotací za předchozí roky jsou uveřejněny ve výročních zprávách Ministerstva kultury.

Vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace samostatnému oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury na formuláři "Vyúčtování projektu spolu s formulářem "Příloha č. 4" vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to nejpozději do 15.1. následujícího roku.

 

Kontakt:
Ministerstvo kultury
Samostatné oddělení církví a náboženských společností
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha1
tel.: 224 301 279

 

Soubory ke stažení:

Žádost o státní dotaci v roce 2022 

Popis projektu

Rozpočet projektu 2022

 

K vyúčtování dotací obdržených v průběhu roku 2021 slouží následující formuláře:

Vyúčtování projektu 2021

Příloha č. 4 vyhlášky č. 367/2015 Sb.

 

 

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2022

Jednotný formulář pro všechny obory! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit v záhlaví příslušný program (Konkurz na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky) - v nabídce třetí shora, a dále ve druhém sloupci konkrétní obor/tematickou oblast - zda se jedná o církve a náboženské společnosti nebo o spolky.

Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ.

Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

 

Ad. část 2: Víceleté projekty: Netýká se daného programu – nevyplňujte.

Ad. část 4: Náklady na projekt: Na investiční náklady v daném programu nelze žádat dotaci.
Spojte se s námi