Odbor církví Ministerstva kultury vyhlašuje grant pro církve a náboženské společnosti a pro spolky:  

 

Grant je vyhlašován v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím", které vydává Rada vlády pro nestátní neziskové organizace. Neinvestiční dotace (dále jen "dotace") jsou poskytovány na základě "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy", které jsou přílohou usnesení vlády č. 92 ze dne 1.2.2010, byly změněny usnesením vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, a na základě interních předpisů Ministerstva kultury, tj. příkazu ministra kultury č. 8/2019.

 

Konkurz je vyhlašován na následující kalendářní rok a jeho uzávěrka je stanovena tak, aby lhůta pro podávání žádostí nebyla kratší než 30 dnů. Pro rok 2020 je stanoven termín pro podávání žádostí do 31. října 2019 včetně. Nestátní neziskové organizace musí vyplnit "Žádost o státní dotaci v roce 2020" (dále jen "žádost"), která se podává na předepsaném formuláři. K povinným součástem žádosti patří „Popis projektu“ a "Rozpočet projektu". Žadatelé o dotaci musí splnit všechny stanovené podmínky, aby mohly být jejich žádosti zařazeny do konkurzu.

 

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na poutních místech), nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkání duchovně-kulturního charakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registrovaných církví a náboženských společností. Projekty na akce investičního charakteru nebudou do konkurzu zařazeny.

 

Projekty budou posouzeny komisí Ministerstva kultury ve smyslu příkazu ministra kultury č. 27/2010.

 

Výsledky výběrového dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury do 15.3. příslušného roku. Výsledky konkurzů včetně poskytnutých dotací za předchozí roky jsou uveřejněny ve výročních zprávách Ministerstva kultury.

 

Vyúčtování dotace předkládá příjemce dotace odboru církví Ministerstva kultury na formuláři "Vyúčtování projektu spolu s formulářem "Příloha č. 4" vyhlášky č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a to nejpozději do 15.1. následujícího roku.

 

 

Kontakt:
Ministerstvo kultury
Odbor církví
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha1
tel.: 224 301 279

 

Soubory ke stažení:

Žádost o státní dotaci v roce 2020 

Popis projektu

Rozpočet projektu 2020

 

 

K vyúčtování dotací obdržených v průběhu roku 2019 slouží následující formuláře:

Vyúčtování projektu 2019

Příloha č. 4 vyhlášky č. 367/2015 Sb.

 

 

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020

 

Nový jednotný formulář pro všechny obory! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit v záhlaví příslušný program (Konkurz na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky) - v nabídce třetí shora, a dále ve druhém sloupci konkrétní obor/ tematickou oblast - zda se jedná o církve a náboženské společnosti nebo o spolky.

Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ.

Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Soubory ke stažení