Výsledky prvního kola výběrového dotačního řízení samostatného oddělení církví a náboženských společností pro rok 2021

Samostatné oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury vyhlásilo pro rok 2021 jediný konkurz v programu Kulturní aktivity, a to:

  • Konkurz na projekty významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky.

Termín uzávěrky pro podávání žádostí do konkurzu byl 30. říjen 2020. Následně proběhlo první kolo výběrového dotačního řízení, v němž byly projekty posuzovány zejména po formální stránce.

Do druhého kola postoupily všechny projekty, které:

a) splnily formální podmínky konkurzu (kompletní a správně vyplněná žádost včetně povinných příloh, podepsaná odpovědnou osobou a podaná v termínu),
b) byly svým zaměřením v souladu s cíli dotačních programů.   

Ve druhém kole budou postoupivší projekty jednotlivě hodnoceny a bodovány odbornou komisí na jejím zasedání na konci února 2021.

 

Případné poskytnutí dotace projektům je závislé jednak na konkrétní výši finančních prostředků, které budou samostatnému oddělení církví a náboženských společností rozpočtovány na kulturní aktivity v roce 2021, jednak na správném a včas podaném vyúčtování projektů z roku 2020. 

Následující seznamy uvádějí projekty postupující do druhého kola výběrového dotačního řízení.