Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize vyhlašuje výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2021

 

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:


1Filmové festivaly a přehlídky
Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby.
- s podokruhem
Mezinárodní filmový festival akreditovaný Mezinárodní federací asociací filmových producentů
Dotace je určena organizátorům festivalů, jejichž kvalitu na mezinárodní úrovni dokládá akreditace udělená na základě předem stanovených kritérií Mezinárodní federací asociací filmových producentů (FIAPF) se sídlem v Bruselu. Jedná se o akce, které mají největší prestiž na poli mezinárodních festivalů a jsou vzájemně srovnatelné. Význam a rozsah akce je naopak nesrovnatelný s jinými domácími akcemi.

 

2. Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií
Dotace je určena na podporu projektů z oblasti hromadných sdělovacích prostředků – přehlídky, soutěže, ceny, konference, projekty zaměřené na podporu novinářek a novinářů (vč. mentoringu a leadershipu) s cílem vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v oblasti médií apod.

 

3. Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi
Dotace je určena organizátorům vzdělávacích programů šířících odborné znalosti z oblasti audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.

 

4. Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi
Dotace je určena organizátorům konferencí, seminářů a odborných setkání v oblasti audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.

 

5. Odborné publikace
- s podokruhy
Odborná periodika

Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
Neperiodické publikace
Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.
Informace z oblasti kinematografie a médií on-line
Dotace je určena na podporu periodických i jednorázových projektů přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti on-line – on-line periodika, ročenky, databáze odborných informací.

 

6. Filmová, audiovizuální a mediální výchova
- s podokruhy
Výchova k mediální gramotnosti

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, včetně projektů pro děti a ohrožené sociální skupiny.
Filmová výchova
Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví, včetně projektů pro děti, seniory,
mentálně a tělesně postižené.

 

7.  Propagace kinematografie a audiovize
Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou i zahraniční kinematografii a audiovizuální tvorbu a projektů, které přispívají ke zvyšování povědomí o kinematografii jako oboru u široké veřejnosti.

 

8. Diverzifikace programu kin a práce s publikem
Dotace je určena na podporu projektů práce s publikem a projektů diverzifikace – rozšiřování nabídky kin.

 

 

Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2021
 – Jednotný formulář pro všechny obory! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/obor/tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Prodloužení vyhlášení výběrového dotačního řízení pro rok 2021 v oblasti kinematografie a médií
Podrobný strukturovaný popis projektu
Rozpočet projektu OMA
Vlastní podrobný strukturovaný rozpočet žadatele v libovolném formátu (MS Word, MS Excel)