Nastavení cookies

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, státní příspěvkové organizace

V Praze dne 2. května 2023

Č. j.: MK 24794/2023 OMG

Požadujeme:
▪ ukončené vysokoškolské vzdělání, obecné znalosti z oblasti muzeologie, dějin umění a dalších humanitních oborů, výhodou jsou aktivity v profesních orgánech
▪ víceletou praxi v řízení pracovních týmů
▪ znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace
▪ znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou
▪ schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu
▪ schopnost dlouhodobé koncepční práce
▪ základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky
▪ znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea
▪ znalost českého jazyka na komunikační úrovni, aktivní znalost anglického, případně německého jazyka
▪ schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
▪ označení výběrového řízení,
▪ jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:
▪ strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
▪ svou koncepci činnosti a dalšího rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze zpracovanou v rozsahu maximálně 5 normostran a ve struktuře dle přílohy inzerátu viz příloha
▪ souhlas se zveřejněním předložené koncepce
▪ motivační dopis
▪ souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
▪ ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
▪ originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)
▪ negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971)
▪ čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989 ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971)

Nabízíme:
▪ platové zařazení do tarifní třídy T 16, příplatek za vedení, osobní ohodnocení

Základní informace a podklady pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury a Uměleckoprůmyslového musea v Praze:
▪ Střednědobá koncepce rozvoje instituce
▪ Zřizovací listina
▪ Výroční zprávy od roku 2018

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Teuerová, odbor muzeí a galerií, tel.: +420 257 085 461, e-mail Eva.Teuerova@mkcr.cz

Upozorňujeme
Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Předpokládané datum nástupu do funkce je od 1. 11. 2023.
Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do středy 7. června 2023 včetně na adresu: odbor muzeí a galerií Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 v obálce označené ŘUPM – KONKURZ – NEOTEVÍRAT.

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Poučení: Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů a potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle nařízení GDPR a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč/ka zasláním životopisu do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Ministerstvo kultury si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Inzerát výběrového řízení UPM.pdf.pdf, 144.9 kB
tender announcement UPM.pdf.pdf, 148.6 kB
Spojte se s námi