Výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2020 – termín ukončen

 

Dotace jsou poskytovány v těchto okruzích:
1Filmové festivaly a přehlídky

Dotace je určena organizátorům festivalů a přehlídek veřejně prospěšného charakteru zaměřených na prezentaci filmové a audiovizuální tvorby.
 

2. Popularizace mediální tvorby a profesionalizace médií
Dotace je určena na podporu projektů z oblasti hromadných sdělovacích prostředků – přehlídky, soutěže, ceny, konference, projekty zaměřené na podporu novinářek a novinářů (vč. mentoringu a leadershipu) s cílem vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v oblasti médií apod.
 

3. Profesní vzdělávání v kinematografii a audiovizi
Dotace je určena organizátorům vzdělávacích programů šířících odborné znalosti z oblasti audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
 

4. Odborné konference a semináře v kinematografii a audiovizi
Dotace je určena organizátorům konferencí, seminářů a odborných setkání v oblasti audiovize, kinematografie, filmového průmyslu a práv duševního vlastnictví.
 

5. Odborné publikace
- s podokruhy

Odborná periodika
Dotace je určena vydavatelům periodických publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.

Neperiodické publikace
Dotace je určena vydavatelům publikací přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.

Informace z oblasti kinematografie a médií on-line
Dotace je určena na podporu periodických i jednorázových projektů přispívajících k šíření informací a odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti on-line – on-line periodika, ročenky, databáze odborných informací.
 

6. Filmová, audiovizuální a mediální výchova
- s podokruhy

Výchova k mediální gramotnosti
Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k mediální kultuře a porozumění médiím, včetně projektů pro děti a ohrožené sociální skupiny.

Filmová výchova
Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k porozumění filmu i audiovizuální oblasti po teoretické i praktické stránce a filmovému dědictví, včetně projektů pro děti, seniory,
mentálně a tělesně postižené.

 

7.  Propagace kinematografie a audiovize
Dotace je určena na podporu projektů propagujících českou i zahraniční kinematografii a audiovizuální tvorbu a projektů, které přispívají ke zvyšování povědomí o kinematografii jako oboru u široké veřejnosti.
 

8. Diverzifikace programu kin a práce s publikem
Dotace je určena na podporu projektů práce s publikem a projektů diverzifikace – rozšiřování nabídky kin.

 

Soubory ke stažení


Formulář žádosti o státní dotaci v roce 2020
 – Nový jednotný formulář pro všechny obory! Pro zobrazení relevantních rubrik je třeba zvolit konkrétní dotační program/obor/tematický okruh. Identifikační údaje o žadateli se vyplní automaticky po zadání IČ. Excelový soubor je plně funkční, pokud jsou „povolena makra“ (formát *xlsm) a pokud je k dispozici internetové připojení.

Vyhlášení pro rok 2020 v oblasti kinematografie a médií
Podrobný strukturovaný popis projektu
Rozpočet projektu OMA
Vlastní podrobný strukturovaný rozpočet žadatele v libovolném formátu (word, excel)