Nastavení cookies

Dlouhodobé priority Ministerstva kultury pro další působení ČR v EU

Problematika v kompetenci Ministerstva kultury je projednávána v těchto pracovních formacích Rady :

G3b – Pracovní podskupina pro autorské právo Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví

( JUDr. Pavel Zeman, ředitel odboru autorských práv)

K3  – Výbor pro kulturní záležitosti

 ( Ing. Jaromíra Mizerová, vedoucí samostatného oddělení EU)

K4  – Pracovní skupina pro audiovizi

 

( JUDr. Petra Pecharová, vedoucí odd. audiovize odboru médií a evidence odboru médií)

Dlouhodobé priority Ministerstva kultury pro další působení ČR v EU

Ministerstvo kultury považuje za klíčové následující priority :

Ochrana a uchování kulturního dědictví

  • Digitalizace kulturního dědictví a jeho on-line zpřístupnění - naplňování národních strategií digitalizace a strategií dlouhodobého uchování
  • Opatření k zabezpečení ochrany a uchování kulturního dědictví movitého i nemovitého charakteru.

Mobilita

  • Mobilita uměleckých sbírek
  • Mobilita umělců.

Ekonomika kultury ve vazbě na Lisabonský proces

Tato priorita navazuje na dokumenty :

  • Ekonomika kultury v Evropě (studie EK)
  • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě z 10. 5. 2007
  • Závěry Evropské Rady z 8.-9.3.2007 k podpoře stimulace potenciálu malých a středních podniků, včetně kulturních a tvůrčích odvětví, vzhledem k tomu, že jsou hybnou silou růstu, vytváření pracovních příležitostí a inovací ( čl. 7).

 

V budoucím období se předpokládá přijetí konkrétních opatření k realizaci závěrů těchto dokumentů a jejich vývoj ve vztahu ke kulturní oblasti.

Audiovize a duševní vlastnictví

Zaměření na legislativu EU v oblasti audiovize a duševního vlastnictví v návaznosti na vývoj nových technologií a služeb.

 Komunitární programy a iniciativy

Účast v komunitárních programech „Kultura (2007-2013)“ a „MEDIA (2007-2013), které přispívají ke kulturnímu dialogu a kulturní rozmanitosti a současně mají ulehčit výměnu umělců i předmětů kulturního dědictví a napomoci zvýšení konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního sektoru.

Účast v komunitárních projektech:

  • Evropský rok mezikulturního dialogu 2008 (kancelář projektu je v Institutu umění – Divadelním ústavu)
  • Evropský rok tvořivosti a inovací 2009(gesce MŠMT)
Spojte se s námi