Vzhledem k možným nejasnostem ve výkladu ustanovení § 21a odst. 1 věty první a § 21a odst. 4 věty první zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, s odkazem na stanovisko náměstkyně ministra financí sdělujeme:

  • Církevním subjektům zapsaným v rejstřících vedených podle zákona č. 3/2002 Sb. nevznikla od 1. 1. 2016 nová povinnost spočívající v zasílání účetních závěrek, přehledů o majetku a závazcích a výročních zpráv Ministerstvu kultury k založení do sbírek listin uvedených rejstříků.
  • Povinnost zveřejňovat účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu mají tyto církevní subjekty pouze tehdy, ukládá-li jim ji zvláštní právní předpis.
  • Zvláštním právním předpisem je v tomto smyslu především zákon č. 3/2002 Sb., který povinnost zveřejňovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření včetně účetní závěrky ukládá pouze jednomu z typů evidovaných právnických osob, a to účelovým zařízením [§ 16a odst. 3 písm. g) a § 16a odst. 5 zákona č. 3/2002 Sb.]. Způsob zveřejňování výroční zprávy musí být uveden v zakládací listině účelového zařízení. Zveřejnění uložením do sbírky listin Rejstříku evidovaných právnických osob je jednou z možností, není však povinné.