Stanovisko odboru církví Ministerstva kultury k opakujícím se dotazům na možnost uvedení rodného čísla členů statutárních orgánů ve výpisech z rejstříků vedených podle zákona o církvích a náboženských společnostech:

V minulosti ve výjimečných případech Ministerstvo kultury na žádost vydávalo výpisy z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazů církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných právnických osob s uvedením rodných čísel členů statutárního orgánu právnické osoby.

S účinností od 1. 1. 2014, na základě novelizace zákona č. 3/2002 Sb. (zákonem č. 303/2013 Sb.) a novelizace vyhlášky č. 232/2002 Sb. (vyhláškou č. 412/2013 Sb.), jsou součástí veřejné části těchto rejstříků vedle jmen a příjmení členů statutárních orgánů také jejich data narození. Rodná čísla jsou zařazena v neveřejné části rejstříků, ze které se výpisy nevydávají.

Výpisy obsahují jména, příjmení a data narození fyzických osob - členů statutárních orgánů. Pokud by tyto identifikační údaje byly v běžném právním styku shledány jako nedostačující, může nadřízený církevní orgán vydat členu statutárního orgánu potvrzení, že je skutečně statutárním orgánem příslušné právnické osoby. Potvrzení může se souhlasem dotyčné fyzické osoby obsahovat i další její osobní údaje (rodné číslo, adresu trvalého pobytu, státní občanství apod.).