Nastavení cookies

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků bylo ustaveno ke dni 1. srpna 2017 příkazem ministra č. 18/2017 ze dne 27. července 2017, a to osamostatněním oddělení ochrany movitého kulturního dědictví působícího do 31. července v rámci Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
Samostatné oddělení ochrany kulturních statků (dále „SOOKS“) plní úkoly vyplývající z věcné příslušnosti ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v oblasti ochrany kulturních statků a prodeje a vývozu předmětů kulturní hodnoty. V rámci své působnosti zejména koordinuje a metodicky usměrňuje činnosti v oblasti ochrany kulturních statků s celorepublikovou působností, plní úkoly ministerstva vyplývající ze zákonů o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků a o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, včetně prohlašování za kulturní památky, spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Policií České republiky, Generálním ředitelstvím cel a Českou obchodní inspekcí, poskytuje imunitu proti zabavení věcí vykazujících znaky kulturní památky zapůjčených na území ČR jiným státem podle zákona o státní památkové péči, sleduje vývoj legislativního prostředí mobility kulturních statků a poskytuje v této oblasti metodickou pomoc Odboru památkové péče, Odboru muzeí a dalším subjektům, dále plní úkoly ministerstva v rámci administrace žádostí o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět (tzv. státní záruka) podle zákona o některých druzích podpory kultury, poskytuje dotace v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (část ISO/A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními systémy a mechanickými zábranami, ISO/B – Evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví, ISO/D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí), v rámci něhožse podílí na mezirezortní spolupráci a poskytuje dotace ve výběrovém dotačním řízení Podpora spolků a pobočných spolků.