Nastavení cookies
 

                                                    logo npo mkcr eu.png

Aktuality a informace pro žadatele

Výsledky dotačního řízení k výzvě č. 6 a č. 7: 

oblast literatury:

Podpora tvůrčích projektů v oblasti literatury pro rok 2023_výsledky

Podpora tvůrčích projektů v oblasti literatury pro rok 2023_komentář k výsledkům

další umělecké obory:

Výsledky tvůrčích projektů v oblasti výtvarného umění a studijních pobytů

Komentář k výsledkům tvůrčích projektů v oblasti výtvarného umění a studijních pobytů

Seminář pro žadatele o dotaci proběhl 19. 10. 2022

Diskuse v médiích: reakce MK na kritiku literárních stipendií (výzvy NPO/6) 

Plánované návazné výzvy:
vyhlášení 3. výzvy: 1. 10. 2023 (pro projekty s dobou realizace 1. 1. – 31. 12. 2024)

Rozvoj kompetencí pracovníků KKS: Podpora individuálních tvůrčích a studijních projektů

Ministerstvo kultury vyhlašuje další výzvu na podporu individuálních tvůrčích projektů z oblasti výtvarného umění a na podporu studijních projektů. Vyhlašovací podmínky výzvy NPO č. 7 jsou stejné jako u výzvy NPO č. 6. Cílem nové výzvy je oslovit větší okruh potenciálních příjemců podpory, resp. umožnit podání žádostí o dotaci až do 12. prosince 2022. Výzva se netýká projektů z oblasti literatury, kde byla předpokládaná kapacita počtu žádostí naplněna již v předchozí výzvě.

Podávání žádostí o dotaci probíhá výhradně prostřednictvím Dotačního portálu MK v období 11. listopadu (od 17.00) - 12. prosince 2022 (do 15.00).

Dotační portál MK: https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Žadatel se musí registrovat jako FYZICKÁ OSOBA NEPODNIKAJÍCÍ, výzva, kde lze založit žádost, se zobrazí po registraci a prvním přihlášení.

Cíl výzvy a cílová skupina

Cílem všech dotačních řízení v plánovaných výzvách v rámci iniciativy Status umělce / umělkyně je podpořit rozvoj dovedností a síťování minimálně 2000 jednotlivců (fyzických osob) v kulturním a kreativním sektoru. Tato výzva je určena na podporu individuálních tvůrčí a studijní projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů / příjemců dotací. Zaměření výzvy bylo definováno v kontextu podmínek Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní činnost, který MK realizuje od roku 2008 na základě § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci implementace NPO MK výrazně rozšiřuje okruh potenciálních příjemců podpory a zaměřuje se primárně na umělecké obory s nejvyšší dlouhodobou poptávkou po dotačních programech určených pro fyzické osoby. Nabídka podpory tvůrčích projektů je otevřena pro oblast výtvarného umění. Nabídka podpory studijních pobytů je otevřena pro obory hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, umělecká řemesla a herní vývojářství. Výzva není určena pro projekty z oblasti filmu.

Tvůrčí projekty v oblasti výtvarného umění

Podpora tvůrčích projektů v oblasti současného vizuálního umění – vytvoření uměleckého díla, je určena pouze žadatelům, kterým již bylo 2× poskytnuto stipendium v Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury.

Žadatelé mohou v rámci této výzvy žádat o podporu projektů v délce od 5 do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 200.000 Kč.

Studijní projekty

Podpora studijních pobytů, projektů celoživotního vzdělávání je určena autorům, umělcům, výkonným umělcům a odborným pracovníkům, působícím v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla a tance, výtvarného umění, uměleckých řemesel a herního vývojářství. Dalším cílem je umožnit studijní pobyt také neprofesionálům, kteří mají zájem o studium ve výše uvedených oblastech. Tato výzva je zaměřená na věkovou kategorii osob nad 35 let (k podpoře osob do 35 let slouží každoročně vyhlašovaný Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely dle zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. Žadatelé mohou žádat o podporu projektů v délce od 2 týdnů do 12 měsíců, realizovaných v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Maximální částka, o niž lze žádat, je 100.000 Kč.

Účelem výběrového dotačního řízení studijní pobyty – celoživotní vzdělávání je poskytnutí dotací na individuální vzdělávací program formou studijních pobytů v podobě nabytí komplexních znalostí a vědomostí, popřípadě jejich prohloubení ve výše uvedených uměleckých oblastech, a to nejen v tuzemském, ale také mezinárodním rozsahu (tj. rozvinutí kompetencí a posílení mezinárodní spolupráce, síťování a výměna zkušeností). Účelem Programu je rovněž zpřístupnění kultury pomocí studijních pobytů osobám, které se dlouhodobě nepohybují v oblasti umění a které mají zájem se v těchto oblastech vzdělávat uvedenou formou.

Tematické okruhy

  • Individuální tvůrčí projekty – výtvarné umění
  • Individuální studijní projekty

Aktivity jsou v souladu s naplňováním Státní kulturní politiky 2021–2025+ (především kapitola Cíl 1: Zvyšování dostupnosti a přístupnosti kultury, Cíl 3: Rozvoj živého umění a Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021–2025 (např. kapitola 2.1 Struktura kulturních a kreativních odvětví).

vyhlašovací podmínky výzvy č. 6

Kompletní vyhlašovací podmínky výzvy č. 7

Podrobný návod k podávání žádostí přes DPMK - ke stažení

Výzva č. 6/2022 je určena na podporu individuálních tvůrčí a studijní projektů, jež jsou součástí osobních uměleckých, pracovních či vzdělávacích plánů jednotlivých žadatelů/ příjemců dotací. Zaměření výzvy bylo definováno v kontextu podmínek Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely, který MK realizuje od roku 2008 na základě § 10-15 zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů. V rámci implementace NPO MK výrazně rozšiřuje okruh potenciálních příjemců podpory a zaměřuje se primárně na umělecké obory s nejvyšší dlouhodobou poptávkou po dotačních programech určených pro fyzické osoby. Nabídka podpory tvůrčích projektů je otevřena pro oblast literatury a výtvarného umění. Nabídka podpory studijních pobytů je otevřena pro obory hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, umělecká řemesla a herní vývojářství. Výzva není určena pro projekty z oblasti filmu.

Číslo výzvy

6/2022, 7/2022

Komponenta

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Iniciativa

Status umělce

Termíny výzvy

Zveřejnění výzvy: 3.10.2022

Žádosti je možné podávat prostřednictvím Dotačního portálu MK

Výzva č. 6: podávání žádostí od 3. 10. 2022 od 9.00 do 4. 11. 2022 do 15.00 hod./ Výzva č. 7: od 1. 11. (od 17.00) - 12. 12. 2022 (do 15.00)

Období realizace

Podpora bude poskytována na projekty realizované v roce 2023.

Alokace

12 mil. Kč na na výzvu č. 6 a 7 (na sérii všech výzev celkem 36 mil. Kč)

Oprávněný žadatel

Fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR

Indikátory výzvy

Počet podpořených fyzických osob

– pracovníků kulturního a kreativního sektoru při realizaci vlastních uměleckých a vzdělávacích projektů

Odhadovaný počet podpořených osob za celou sérii výzev: 180

Garant výzvy

Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

Odkaz pro elektronické podání žádosti

https://dpmkportal.mkcr.cz/default

 

logo npo mkcr eu.png
Spojte se s námi