Nastavení cookies

Rozklad proti rozhodnutí ministerstva kultury o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím


ROZKLAD PROTI ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA KULTURY O NEPOSKYTNUTÍ INFORMACE VE SMYSLU ZÁKONA Č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 
 

Jméno a příjmení/název právnické osoby:
 

Bydliště/sídlo (ulice, č.p., PSČ, obec): 
 

Přesné označení rozhodnutí ministerstva proti němuž směřuje: 
 

V případě, že ministerstvo nevydalo rozhodnutí, tak

Přesné označení písemně podané žádosti, které se týká: 
 

Datum podání žádosti: 
 

Datum odmítnutí žádosti: 
 

V čem je spatřováno porušení zákona: 
 

Čeho se žadatel domáhá:
 

Datum podání rozkladu:
 

Podpis

Spojte se s námi