Registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006485

Projekt Resortní informační systém podpory facility managementu MK ČR je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 23 “Integrovaného regionálního operačního programu „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

Celkový rozpočet projektu činí 86 450 000,- Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 31. 5. 2020.

 

Projekt řeší dodání a integraci IS pro podporu veškerých agend souvisejících se správou a údržbou všech typů majetků, v celém životním cyklu, a to pro MK ČR a všechny PO resortu tak, aby všechny zákonem požadované agendy a povinnosti ve vztahu k hospodaření s majetkem státu byly nasazením tohoto SW nástroje podstatně zkvalitněny, zefektivněny, zrychleny, aby evidenční a rozhodovací procesy byly povýšeny na novou kvalitativní úroveň správy majetku a celkové optimalizace řídicích a podpůrných procesů.

 

Cíl projektu

Cílem projektu Resortního informačního systému podpory facility managementu Ministerstva kultury ČR je zavedení a následné poskytování nástroje pro elektronizaci oblasti FM resortu MKČR, který umožní efektivní správu agendy FM a to vše v souladu s českou legislativou. Facility management je oblast, která zajišťuje provoz a rozvoj infrastruktury a souvisejících služeb, které podporují a zvyšují efektivnost fungování organizace. Zahrnuje správu budov, správu infrastruktury organizace, nákup podpůrných služeb a celkové slaďování pracovního prostředí organizace.

Řešením je vybudování komplexního resortního IS CAFM pro zajištění agendy správy a údržby majetku, který bude napojen na interní IS žadatele (ekonomický IS, spisová služba, základní registry) a bude umožňovat elektronizaci celého procesu evidence, správy, údržby a vyřazování majetku v úplném rozsahu kompletních procesů FM definovaných v ČSN EN 15221-5 „Facility management – Část 5: Návod pro procesy ve facility managementu“.

 

Dílčí cíle projektu:         

  • Vybudování komplexního resortního CAFM řešení.
  • Vybudování rozhraní pro výměnu informací a dat.
  • Jednotné legislativní a metodické prostředí resortu.
  • Jednotné technické řešení v rámci resortu MKČR.

 

Výstupy projektu:

  • Bezpečný a stabilní IS CAFM
  • Nové funkcionality IS CAFM

 

Soubory ke stažení