Registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006473

Projekt Resortní informační systém ERP (EnterpriseResourcePlanning) je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 23 “Integrovaného regionálního operačního programu „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

Celkový rozpočet projektu činí 205 837 733,50 Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 31. 12. 2020.

 

Cílovým stavem je zavedení jednotného IS ERP, pro potřeby Ministerstva kultury a jím zřizovaných příspěvkových organizací. Toto řešení bude otevřené, s možností přistoupení jakékoliv nově zřízené příspěvkové organizace resortu MK ČR k tomuto centrálnímu systému. Výstupem projektu bude nově implementované resortní ERP, které kompletně nahradí původní řešení MK i resortních organizací, skládající se z vlastního IS ERP (dílo), HW řešení a SW licencí potřebných pro chod IS ERP.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení ekonomického informačního systému v rámci resortu MK jako významného prostředku pro optimalizaci vedení ekonomické agendy a zavedení jednotných postupů ve všech organizacích resortu MK. Realizace projektu umožní zaměřit zdroje a pozornost samotnému výkonu vedení ekonomické agendy jednotlivými organizacemi resortu a odstraní pracnost spojenou s chodem a metodickým nastavením EKIS v každé organizaci.

 

Dílčí cíle projektu          

  • vytvoření a implementace resortního informačního systému ERP MK, který umožní efektivní správu ekonomické agendy v souladu s českou legislativou,
  • nastavení ERP v souladu s metodickými předpisy platnými v resortu MK,
  • nasazení ERP u všech organizací v resortu MK,
  • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb i ochrany dat, zabránění únikům informací a posílení kybernetické bezpečnosti.

 

Očekávané přínosy

Přínosy zavedení centrálního ERP v resortu se projeví v:

  • konzistentním způsobu vedení ekonomické agendy ve všech organizacích resortu,
  • snížené pracnosti spojené se samotným výkonem ekonomické agendy,
  • zvýšené kvalitě výstupů, odstranění omylů díky automatizaci činností,
  • aktuální dostupnosti ekonomických údajů v rámci celého resortu,
  • eliminovaní činností spojených s chodem EKIS v jednotlivých organizacích resortu,
  • zvýšení kvality/aktuálnosti technického řešení.

 

Soubory ke stažení