Registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006474

Projekt Resortní informační systém elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 23 “Integrovaného regionálního operačního programu „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.

Celkový rozpočet projektu činí 98 752 683,- Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 31. 10. 2019.

 

Cílem projektu je vytvořit moderní, ucelený a mobilní nástroj pro podporu chodu celého resortu ve formě komplexního Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR. Tento systém umožní ministerstvu a jeho příspěvkovým organizacím centrální komplexní správu, řízení a dosažitelnost dokumentů a spisů v elektronické podobě. Implementace elektronické spisové služby je nezbytný krok vedoucí k úplnému elektronickému podání.

 

Cíle projektu

  • Vybudování komplexního Resortního informačního systému elektronické spisové služby Ministerstva kultury ČR pro zajištění agendy spisové služby a archivnictví, který bude napojen na interní informační systémy a bude umožňovat elektronizaci celého procesu vedení elektronické spisové služby pro zajištění kompletního cyklu oběhu dokumentů pro ministerstvo a vybrané resortní příspěvkové organizace a archivnictví v úplném zákonném rozsahu. Informační systém bude nasazen s bezpečnostními prvky vyžadovanými zákonem o kybernetické bezpečnosti a souvisejícími vyhláškami a zajištění plnění povinností podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  • Vybudování komplexního resortního řešení pro potřeby ministerstva a jeho příspěvkových organizací umožní nastavení nejen jednotného technologického prostředí, ale zejména unifikaci standardních procesů v oblasti vedení elektronické spisové služby a tím zajistí legislativně správné a metodicky jednotné prostředí, které prostřednictvím jednotného nástroje zajistí harmonizaci vybraných agend a procesů napříč resortem.
  • Vybudování rozhraní pro předávání dat do spisovny při úplném splnění požadavků vyplývajících z Národního standardu pro elektronické spisové služby.
  • Vybudováním komplexního resortního řešení dojde k zajištění konsolidovaného technického řešení, které kromě metodické harmonizace dovolí koncovým uživatelům volbu klíčových parametrů služeb elektronické spisové služby a umožní tak, mimo jiné, srovnání vybraných metrik napříč resortem.

 

Výstup projektu

Architektura řešení je navržena tak, aby odpovídala podmínkám definovaným v zákoně o kybernetické bezpečnosti, včetně jeho prováděcích předpisů pro významný informační systém. Dojde k napojení na základní registry Ministerstva vnitra. Elektronická spisová služba bude provozována na dostatečně dimenzovaném hardware ve dvou vzájemně geograficky oddělených datových centrech, což zajistí předpoklady pro provoz bez výpadků v průběhu práce s elektronickou spisovou službou, naplní předpoklady pro dostatečnou provozní spolehlivost a bezpečnost.

 

 

Soubory ke stažení