Registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006524

Projekt Rejstřík církví a náboženských společností je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 23 “Integrovaného regionálního operačního programu „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“

Celkový rozpočet projektu činí 37 911 775,- Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 30. 9. 2019.

 

Cílem projektu je celková náhrada zastaralé architektury řešení Informačního systému církví a náboženských společností, která postrádá integrační platformu a nevyhovuje platným normám. Bude umožněno ukládání elektronických dokumentů s prodloužením doby jejich čitelnosti před uložením do úložiště spolu s ošetřením jejich důvěryhodnosti ve shodě s požadavky nařízení EU 910/2014. V RCNS bude formou dotazů spočívajících v zadání parametrů a následné odpovědi zajištěn přístup k datům ze základních registrů Ministerstva vnitra (registr obyvatel a registr osob).

 

Cíle projektu

  • Vedení evidence církevních a právnických osob – implementací nového informačního systému Rejstřík církví a náboženských společností včetně podpory zápisu církevní a právnické osoby do Registru osob a rozhodnutí do Registru práv a povinností.
  • Zpřístupnění evidovaných údajů veřejnosti – rozšířením informačního systému o zpřístupnění veřejných dat Rejstříku církví a náboženských společností přes webovou aplikaci a přes nové rozhraní „OpenData“.
  • Dlouhodobé a důvěryhodné uložení dokumentů – zavedením a integrací nové komponenty dlouhodobého důvěryhodného úložiště splňující požadavky nařízení EU 910/2014 pro ukládání elektronických dokumentů i požadavky ISO 19005 pro dlouhodobou čitelnost dokumentů s archivační lhůtou A50 (50 let).
  • Automatická aktualizace údajů církevních subjektů – implementací notifikačního mechanizmu na změny údajů v základních registrech Ministerstva vnitra (RUIAN, ROB, ROS) k zajištění zobrazení aktuálních údajů evidovaných církevních a právnických osob.
  • Umožnění elektronických podání – rozšířením informačního systému o nabídku inteligentních formulářů podle životní situace umožňující přes Informační systém datových schránek podání do Rejstříku církví a náboženských společností, kde je formulář automaticky uložen a zpracován
  • Podpora operací spisové služby – rozšířením informačního systému o vazbu na spisovou službu umožňující automatické zakládání spisů.
  • Umožnění samoobslužného podepsaného výpisu – rozšířením informačního systému o nabídku samoobslužného výběru a tvorby elektronicky podepsaných výpisů z Rejstříku církví a náboženských společností.
  • Zajištění nezávislosti Rejstříku církví a náboženských společností na integrovaných systémech – vytvořením a zapojením nové integrační platformy ke komunikaci se základními registry Ministerstva vnitra a dalšími Informačními systémy veřejné správy.
  • Automatická notifikace změn dat – rozšířením informačního systému o konfigurovatelný systém automatických notifikací ke sledovaným změnám dat.
Soubory ke stažení