dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů v působnosti Ministerstva kultury

Evidenční orgán :

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

Správce registru :

Kancelář bezpečnostního ředitele

Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

tel.: 257 085 270

       257 085 465

email: kbr@mkcr.cz

Informace o registru

V souladu s ustanoveními zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vede Ministerstvo kultury, jako evidenční orgán, registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů (dále jen „registr“).

Vedení registru Ministerstvo kultury zabezpečuje pro veřejné funkcionáře, kteří vykonávají funkci v oboru jeho působnosti.

Informace pro veřejné funkcionáře uvedené v zákoně

Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o :

a)      jiných vykonávaných činnostech,

b)      majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,

c)      příjmech, darech a závazcích.

Oznámení je veřejný funkcionář povinen učinit nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku po celou dobu výkonu funkce a to i v případě, že nenastaly skutečnosti, které se v oznámení dokládají. V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podává na formuláři, jehož struktura a formát je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

Oznámení lze podat :

a)      osobně v podatelně na adrese evidenčního orgánu,

b)      prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu správce registru, nebo

c)      emailem na adresu epodatelna@mkcr.cz - oznámení musí být přílohou zprávy elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu.

Čestné prohlášení - formulář (doc178 kB)

Informace pro zájemce o nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně na adrese evidenčního orgánu po předchozím kontaktování pracovníků správce registru nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy ministerstvo neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

K nahlížení je nutno podat písemnou žádost, která musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat :

a)      osobně na adrese evidenčního orgánu po předchozím kontaktování pracovníků správce registru,

b)      prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu správce registru, nebo

c)      emailem na adresu epodatelna@mkcr.cz.

Podáním žádosti o nahlížení do registru žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Žádost o možnost osobního nahlédnutí do registru oznámení veřejných funkcionářů (doc151 kB)

Žádost o možnost nahlížení prostřednictvím veřejné datové sítě (doc154 kB)

Správce registru po ověření jeho žádosti doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru prostřednictvím veřejné datové sítě.

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

 

VSTUP do registru

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Čestné prohlášení - formulář.pdf, 139.9 kB
Žádost o možnost nahlížení prostřednictvím veřejné datové sítě.pdf, 121.9 kB
Žádost o možnost osobního nahlédnutí do registru oznámení veřejných funkcionářů.pdf, 118.6 kB