IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0004523

Projekt Systém Národního agregátora – Czechiana je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím výzvy č. 26 „eGovernment I.“ Integrovaného regionálního operačního programu, v rámci prioritní osy 06.3 „Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí“ a investiční priority 06.3.05 „Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví“ pro oblast eCulture. Celkový rozpočet projektu činí 449 494 564,00 Kč a plánované spuštění do ostrého provozu je 31. 10. 2020.

Projekt Czechiana je hlavním strategickým záměrem digitalizace kulturního dědictví ČR, který je zároveň součástí programového prohlášení vlády v podobě závazku vlády na prosazení nového modelu prezentace České republiky v zahraničí a zároveň se jedná o strategický záměr zařazený do širšího komplexu projektů eGovernmentu pro období 2014-2020.

Projekt Czechiana stojí na základech šesti sektorových agregátorů, kteří za svou oblast kulturního dědictví budou do systému Národního agregátora – Czechiany dodávat informace:

  • Národní památkový ústav – sektor památkových objektů
  • Národní muzeum ČR – sektor muzejnictví
  • Národní Knihovna ČR – sektor knihovnictví
  • Národní galerie ČR – sektor galerií
  • Národní filmový archiv – sektor filmového dědictví
  • Moravská zemská knihovna – sektor audio dědictví

Czechiana umožní přístup k obrazovým, textovým, audiovizuálním a zvukovým materiálům. Zpřístupněny pro uživatele budou fotografie, obrazy, mapy, kresby, knihy, noviny, dopisy, deníky, archivní materiály, filmy, audiovizuální díla, záznamy televizního a rozhlasového vysílání, nahrávky mluveného slova, hudba. Technicky bude portálCzechiana pouze přesměrovávat požadavky na vyhledání toho kterého díla na lokální zdroje těch institucí, odkud dotyčné materiály pocházejí. Problematika děl, která podléhají autorským právům, bude řešena typickým mezinárodním řešením, kdy je takto chráněné dílo zobrazeno jen v náhledu či nízkém rozlišení.

Projekt Czechiana přímo navazuje na panevropský projekt Evropské komise nazvaný Europeana, což je modelový příklad spolupráce kulturních institucí v oblasti digitalizace a prezentace kulturního obsahu napříč evropským společenstvím. Projekt Europeana je založen na dobrovolné spolupráci národních agregátorů, shromažďujících v jednotlivých zemích od jednotlivých přispěvatelů jejich umělecké fondy, sbírky a díla. Europeana je živý projekt, stále se vyvíjející jako společný projekt kulturních institucí v Evropě, kdy rozvoj probíhá v mnoha rovinách, ať již jde o technologický a infrastrukturní, tak i o optimalizaci všech relevantních procesů a neposlední řadě i v rovině posilování spolupráce mezi kulturními institucemi v Evropě a hledáním synergických efektů obecně, spolu s apelem, aby všechny členské země EU poskytly všechna svá volně šiřitelná díla portálu Europeana.

Partneři za Českou republiku, kteří na projektu Europeana participovali, jsou zejména Národní muzeum ČR, dále pak Národní knihovna ČRa Knihovna Akademie věd České republiky.

Soubory ke stažení