Projekt Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES


Projekt „Modernizace elektronického systému stávajícího státního registru CES“ (Centrální Evidence Sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury) zásadním způsobem modernizuje a zefektivňuje centrální správu kulturního dědictví paměťových institucí (muzeí a galerií) a samotné fungování těchto institucí při poskytování veřejných služeb a naplňování poslání těchto institucí definovaných v jejich zřizovacích listinách. Projekt byl pracovně pojmenován jako CES on-line, neboť přináší do systému CES možnosti přímé editace dat a on-line přístupu k datům. Původní vlastnosti systému CES zůstanou přitom plně k dispozici.


Jedná se o programové řešení státní správy v souvislosti se Strategií digitalizace kulturního obsahu, vyplývající ze Státní kulturní politiky ČR na léta 2009 – 2014. Projekt byl podán v rámci výzvy č.17 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra, oblast intervence 1.1. – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Řešením projektu bylo pověřeno Moravské zemské muzeum, se svým Centrem informačních technologií v muzejnictví, které zde funguje od roku 2005. Samotný projekt je řízen Řídící radou projektu. Jeho úlohou je podpořit práci projektového týmu, monitorovat průběh projektových prací, garantovat plnění cílů a očekávání projektu a přispět k efektivní komunikaci a spolupráci při řešení projektu v rámci partnerských organizací.


CES on-line bude navržen jako webovský informační systém, čímž bude zajištěna dostupnost bez nutnosti instalace programových komponent na počítačích jednotlivých uživatelů. Díky tomu bude systém multiplatformní a bude tak možné jej používat na různých počítačích bez ohledu na použitý operační systém, ale také na mobilních zařízeních jako jsou tablety, případně tzv. chytré mobilní telefony. Modernizací CES bude i možností rozšíření obecných záznamů o informace ke konkrétním sbírkovým předmětům (např. kulturní památky, archiválie), bude možnost čerpat data z jiných systémů evidence sbírek, je tato možnost významným přínosem i s ohledem na možnou interoperabilitu s jinými systémy – PSEUD, evidence NPÚ, aj. budou vytvořeny prezentační možnosti na národní úrovni se systémem eSbírky, který dále souvisí s Europeanou.


Na modernizaci CES můžeme pohlížet v mnohem širším kontextu, než jen jako na službu Ministerstva kultury správcům sbírek při plnění jejich povinností daných zákonem. Jedná se o další rozvoj českého muzejnictví tak, aby se přiblížil evropským i světovým trendům v oblasti zprostředkovávání kulturního dědictví, vzdělanosti, informační společnosti, ochraně i prezentaci muzejních sbírek.
Podrobnější informace o průběhu projektu jsou na speciálním webu, který realizuje Moravské zemské muzeum - ZDE