Programy pro regionální kulturní zařízení, církve a náboženské společností

134 210   Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení – příjem žádostí ukončen

134 220   Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností

 

Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností č. 1/2020, kterým se mění Zásady pro poskytování dotací z programu134D220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností.

Aktualizováno dne: 19. 02. 2020

Úplné znění Zásad pro poskytování dotací z programu 134D220

 

Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220
Dne 24. 1. 2019 nabyly účinnosti Zásady pro poskytování dotací z programu 134D220, které stanovují postup OIVZ a účastníků programů při přípravě, schvalování, realizaci, financování a vyhodnocování akcí v evidenci těchto programů, a postup při aplikaci právních předpisů o kontrolní činnosti. Při přípravě nových akcí financovaných z programů ve správě OIVZ musí účastníci programu postupovat v souladu s těmito zásadami. V ostatních případech se účastník programu bude řídit podmínkami stanovenými v posledním platném rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

Programy pro státní příspěvkové organizace MK ČR

134 110   Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

134 120   Program péče o národní kulturní poklad

134 130   Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení

134 140   Péče o národní kulturní dědictví I.

 

 

Příkaz ředitele OE

Příkaz ředitele odboru ekonomického č. 2/2020, kterým se mění Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2018, kterým se vydává metodický pokyn o postupu správce programu a organizací v působnosti resortu Ministerstva kultury při financování akcí evidovaných v Informačním systému programového financování v rámci programů ve správě Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury.

Aktualizováno dne: 19. 02. 2020

 

Dne 29. 3. 2018 nabyl účinnosti Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2018 pro poskytování a čerpání dotací na financování akcí příspěvkových organizací MK ČR. Při přípravě nových akcí financovaných z programů ve správě OIVZ musí příspěvkové organizace v působnosti resortu Ministerstva kultury postupovat v souladu s tímto příkazem. V ostatních případech se účastník programu bude řídit podmínkami stanovenými v posledním platném rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2018, kterým se vydává metodický pokyn o postupu správce programu a organizací v působnosti resortu Ministerstva kultury při financování akcí evidovaných v Informačním systému programového financování v rámci programů ve správě Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury

Příkaz ředitele odboru ekonomického č. 1/2020, kterým se mění Příkaz ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2017, kterým se vydává metodický pokyn o postupu správce programu a organizací v působnosti resortu Ministerstva kultury při financování akcí evidovaných v Informačním systému programového financování v rámci programů ve správě Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury. 

Aktualizováno dne: 19. 02. 2020

 

Příkaz ředitele OIVZ č. 1/2017, kterým se vydává metodický pokyn o postupu při financování akcí evidovaných v Informačním systému programového financování v rámci programů ve správě Odboru investic a veřejných zakázek Ministerstva kultury

 

 

Dotace poskytnuté v souladu s nařízení Komise (EU) č. 651/2014

Ministerstvo kultury jako správce programů rozpočtové kapitoly 334 ve smyslu HLAVY III, Díl 1 „Účast státního rozpočtu na financování programů“ zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů informuje o poskytnutí veřejné podpory v souladu s podmínkami uloženými nařízením Komise (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER).

 

134D221000001_KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary