Příkazem č. 3/2021 ze dne 24. 9. 2021 ustavil Mgr. Milan Němeček, Ph.D., náměstek ministra kultury, Meziresortní pracovní skupinu k rozvoji KKO, jako poradní orgán MKČR ve věci rozvoje KKO.

Posláním pracovní skupiny je odstranit hlavní překážky rozvoje KKO. Diskutovat a zajistit spolupráci a výměnu informací mezi resorty v této oblasti. Nastavit parametry pro kontinuální implementaci opatření Akčního plánu Strategie rozvoje a podpory KKO, jejich monitoring a evaluaci v oblastech vzdělávání, územní dimenze KKO, zahraniční prezentace KKO a trhu práce.

Jednání pracovní skupiny jsou neveřejná, s tím, že se jí mohou účastnit hosté (bez hlasovacího práva). Je svolávána podle potřeby, minimálně 2x ročně.

 

 

Seznam členů pracovní skupiny

  1. Ing. Pavel Zingl, předseda pracovní skupiny, vedoucí oddělení kulturních a kreativních průmyslů, Ministerstvo kultury
  2. Ing. Oldřich Macák, ředitel odboru sektorové expertízy a průmyslové politiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  3. Mgr. Ludmila Třeštíková, vedoucí oddělení strategie a analýz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  4. Mgr. Štěpán Nosek, odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj
  5. PhDr. Marek Svoboda, ředitel odboru ekonomické diplomacie, Ministerstvo zahraničních věcí
  6. PhDr. Kateřina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  7. Ministerstvo vnitra
  8. Mgr. Helena Bezděk Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie, Státní fond kinematografie

Mgr. Lucie Paříková, tajemnice pracovní skupiny, oddělení kulturních a krativních průmyslů, Ministerstvo kultury

 

 

Termíny a zápisy z jednání

2021

  • První jednání pracovní skupiny proběhlo dne 10. 11. 2021, zápis, prezenční listina