Nastavení cookies

I.

OBECNÉ ZÁSADY

1.       Podávání žádosti o poskytnutí informace (dále jen "žádost") se řídí zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb.").

2.       Základní informace o činnosti Ministerstva kultury (dále jen "ministerstvo") jsou přístupné prostřednictvím sítě Internet na elektronické adrese www.mkcr.cz.

3.       Žádost lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

4.       Ze žádosti musí být zřejmé:

o        že je určena ministerstvu,

o        kdo dotaz činí -- jméno, příjmení a adresa žadatele, je-li fyzickou osobou, popřípadě název a sídlo právnické osoby, je-li o informaci žádáno jejím jménem (dále jen "žadatel"); žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být doplněna rovněž příslušnou identifikací žadatele a písemná žádost jeho podpisem,

o        jaká informace je požadována, tj. vymezení informace.

Neobsahuje-li žádost

všechny uvedené údaje, nelze ji považovat za podání ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a ministerstvo ji odloží.

5.       Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou zveřejněny:

o        v úřadovně ministerstva v

Praze 1 (Nostický palác, Maltézské náměstí 1), v úřadovně ministerstva v Praze 6

(Milady Horákové 139), v úřadovně ministerstva v Praze 7 (Veletržní palác,

Dukelských hrdinů 47 ); prostřednictvím Internet na elektronické adrese www.mkcr.cz

o        formulář žádosti o informaci je k dispozici v úřadovně

ministerstva v Praze 1 (Nostický palác, Maltézské náměstí 1), v úřadovně ministerstva

v Praze 6 (Milady Horákové 139), v úřadovně ministerstva v Praze

7 (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47,) a prostřednictvím sítě Internet na

elektronické adrese www.mkcr.cz;

6.       Úhrada nákladů spojených s poskytnutím informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací. Sazebník je vystaven a lze jej získat:

v úřadovně ministerstva v Praze 1 (Nostický palác,

Maltézské náměstí 1), v úřadovně ministerstva v Praze 6 (Milady Horákové 139), v úřadovně ministerstva v Praze 7 (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47) a prostřednictvím sítě Internet na elektronické adrese .

www.mkcr.cz

II. POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI

1.       V případě ústní nebo telefonické žádosti poskytne oslovený útvar žadateli informaci bezodkladně, má-li ji k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel stejným způsobem poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat písemnou žádost.

2.        

o        Písemná žádost se podává na adresu:

Ministerstvo kultury

Maltézské

náměstí 1

118 11 Praha 1

Žádost lze podat prostřednictvím pošty, faxem do podatelny ministerstva na číslo 224 318 155 nebo osobně v podatelně ministerstva.

o        Žádost v elektronické formě lze podat podatelně i prostřednictvím elektronické adresy

ministerstva s tím, že je

nutno v úvodu uvést, že jde o žádost ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb. Žádost lze podávat na adrese epodatelna@mkcr.cz

3.       Informace se žadateli poskytuje ve lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti. Za den podání žádosti se považuje den jejího doručení ministerstvu.

4.       Lhůtu pro poskytnutí informace lze ze závažných důvodů prodloužit o 10 dnů; o prodloužení lhůty a jeho důvodech musí být žadatel prokazatelně informován před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace stanovené v bodu 3. Závažnými důvody, pro které lze lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, jsou:

o        vyhledání a sběr informací v útvarech, které nejsou součástí útvaru vyřizujícího žádost,

o        vyhledání a sběr objemného množství odlišných a oddělených informací požadovaných v jediné žádosti,

o        konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi jednotlivými útvary ministerstva, které mají zájem na předmětu žádosti.

5.       Týká-li se žádost již zveřejněné informace, ministerstvo do 7 dnů sdělí žadateli, kde a jakým způsobem lze požadovanou informaci získat. Trvá-li žadatel přesto na přímém poskytnutí zveřejněné informace, jeho sdělení je považováno za nové podání a informace se mu poskytne ve lhůtě stanovené v bodu 3.

III. ROZKLAD

1.       Proti rozhodnutí ministerstva o odmítnutí žádosti lze ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad. Podat rozklad lze rovněž v případě, že ministerstvo ve lhůtě pro vyřízení žádosti, popřípadě v prodloužené lhůtě, informaci neposkytlo ani žadatele neinformovalo o odložení žádosti.

2.       Rozklad se podává na adrese:

Ministerstvo kultury

Úsek vnějších vztahů, analýz a komunikace

Maltézské náměstí 1

118 11 Praha 1

3.       Rozklad lze podat pouze písemnou formou a musí obsahovat:

o        jméno, příjmení a adresu (název a sídlo) žadatele,

o        přesné označení rozhodnutí ministerstva, proti němuž směřuje; nevydalo-li ministerstvo rozhodnutí, přesné označení písemně podané žádosti, které se týká,

o        v čem je spatřováno porušení zákona,

o        čeho se žadatel domáhá,

o        podpis žadatele.

Neobsahuje-li

písemné podání všechny uvedené údaje, nelze je považovat za rozklad ve smyslu

zákona č. 106/1999 Sb. a ministerstvo je odloží.

4.       K podání rozkladu lze využít formulář "Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.", který je prostřednictvím sítě Internet na elektronické adrese

www.mkcr.cz

formulář je k dispozici i v úřadovně ministerstva v Praze 1 (Nostický palác, Maltézské náměstí 1) v úřadovně ministerstva v Praze 6 (Milady Horákové 139) a v úřadovně ministerstva v Praze 7 (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47).

5.       O rozkladu rozhodne do 15 dnů od jeho doručení ministr kultury. Neučiní-li tak, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým rozklad zamítl; za den doručení rozhodnutí se v takovém případě považuje den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o rozkladu.

6.       Proti rozhodnutí o rozkladu nelze podat odvolání ani rozklad.

7.       Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem (§ 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Spojte se s námi