Nastavení cookies

Pro uznání listiny v cizině je ve většině států potřeba, aby tato listina byla opatřena vyšším ověřením příslušného orgánu státní správy. Vyšší ověření připojí k listině na žádost občana příslušný ústřední orgán státní správy nadřízený orgánu, který listinu vydal, popř. jiný instančně nadřízený orgán (např. městský úřad). Následně připojí své vyšší ověření na listinu referát legalizace konzulárního odboru MZV ČR. Nakonec listinu ověřuje zastupitelský úřad státu, ve kterém bude použita. Ověření na zastupitelském úřadě cizího státu se nazývá superlegalizace.
Ověření listin ze strany Ministerstva kultury je prováděno na základě písemné žádosti podané prostřednictvím podatelny Ministerstva kultury, ke které jsou přiloženy kolkové známky v příslušné hodnotě a specifikovány dokumenty, které žadatel žádá ověřit nebo z nich pořídit opisy (ověřené kopie). Podle Přílohy Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí poplatek za ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, z rejstříků, z registrů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu 30 Kč za každou i započatou stránku. Podle Přílohy Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí poplatek za vydání stejnopisu, opisu, nebo výpisu z úředních spisů, z rejstříků, z registrů, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, 50 Kč za každou i započatou stránku.


Ministerstvo kultury opatří požadované dokumenty kolkovými známkami a ověření provede otiskem razítka a podpisem pověřené osoby. Ministerstvo kultury tímto způsobem ověří pouze výpisy z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností nebo Rejstříku svazu církví a náboženských společností nebo v Rejstříku evidovaných právnických osob a další listiny vydané přímo Ministerstvem kultury (např. rozhodnutí o registraci církve a náboženské společnosti). V případě dokumentů týkající se vzniku či zániku církví a náboženských společností a vzniku či zániku evidovaných právnických osob (tj. např. základní dokument, zakládací listina, stanovy, aj.), jejichž originály jsou uloženy ve sbírce listin Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstříku svazu církví a náboženských společností a Rejstříku evidovaných právnických osob, vytvoří Ministerstvo kultury opis těchto dokumentů, který opatří kolkovými známkami a ověření provede otiskem razítka a podpisem pověřené osoby.
V žádosti bude uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele (je-li žadatelem právnická osoba – název a IČ společnosti) a bude uvedením úplného názvu a IČ specifikován subjekt, jehož se dokumenty k ověření týkají. Žádost bude žadatelem podepsána a zaslána poštou na adresu Ministerstva kultury, případně lze podat žádost osobně na centrální podatelně MK na adrese Maltézské nám. 1, 118 01 Praha 1.
Po vyhotovení bude aktuální výpis zaslán žadateli poštou na adresu uvedenou v žádosti, případně bude vyzván k osobnímu vyzvednutí dokumentů telefonicky.