K vyúčtování projektu je nutné předložit:

a)  Formuláře vyúčtování po ukončení projektu

- vyplní se úvodní list, jehož součástí je čestné prohlášení
- skutečné náklady na realizaci projektu (dle druhu projektu vyberte příslušný formulář rozpočtu)

b)  Seznam účetních dokladů, uvádí se pouze doklady hrazené z dotace (poslední záložka na spodní liště formuláře, kopie dokladů není třeba přikládat),
c)  
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu (viz odkaz Formuláře)
d)  Dokumentaci k projektu (pozvánky, knihy, časopisy, plakáty a jiné propagační materiály)
Jednotlivé formuláře zasílejte nesvázané, nesešité, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných obalů či kroužkových vazeb, nanejvýš je spojujte kancelářskou sponkou

 

Způsoby zasílání vyúčtování SFK (vyberte jednu z možností)

a)  Datovou schránkou na adresu: 32jab7t
b)  Poštou na adresu: Státní fond kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
c)  Osobně na podatelnu MK
d)  E-mailem na adresu: sfk.vyuctovani@mkcr.cz. Do předmětu zprávy uveďte číslo projektu. Rozhodným dnem pro příjem vyúčtování je datum odeslání zprávy. Celkový limit pro příjem jednotlivých elektronických zásilek je 10 MB. Prosíme o zasílání nezazipovaných zásilek nejlépe ve formátu *.pdf.
Dokumentaci k projektu, kterou nelze zaslat elektronicky (knihy, časopisy atd.), předejte na SFK prostřednictvím pošty či podatelny MK.

Soubory ke stažení