Nastavení cookies

Výsledky dotačního řízení: protokol z hodnocení projektů, tabulky s výsledky

Vzorové rozhodnutí –  podmínky publicity, vykazování, vyúřtování

Seznam podpořených KKS – formulář pro vykazování podpořených osob

Vyhlašovací podmínky výzvy: Výzva č. 313/2023

Odkaz pro elektronické podání žádosti: https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Doplňující dokumenty k výzvě:

Kontakty:

Mgr. Tereza Sieglová, 257 085 342, tereza.sieglova@mkcr.cz

Kreativním učením se rozumí vzdělávání, ve kterém jsou umění a tvůrčí aktivity vědomě a cíleně užívány k rozvoji kompetencí, afektivních a kognitivních schopností, dovedností a znalostí dětí i dospělých. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení se vytváří bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání a nastavuje rovné příležitosti u každého žáka tak, aby se projevila jeho originalita a autenticita (kreativita).

Účelem výběrového dotačního řízení je poskytnutí dotací na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj kulturních kompetencí, samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti žáků na aktuálním kulturním dění a jejich zájmu o kulturní aktivity obecně.
Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu.
Cílem výzvy je podpořit projekty, které mají potenciál přinést nové impulzy a dlouhodobě rozvinout spolupráci oblasti umění s odvětvím vzdělávání na poli kreativního učení dětí a mládeže.
Cílovou skupinou této výzvy jsou lektoři kreativního vzdělávání a další profesionálové (účastníci vzdělávacích akcí) rozvíjející své znalosti a dovednosti v oblasti kreativního učení. Předpokládaný počet podpořených pracovníků kulturního a kreativního sektoru ve výzvě Kreativní učení je 200 osob pro rok 2023 a 350 osob pro rok 2024.

Číslo výzvy 0313/2022
Komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
Iniciativa Status umělce a umělkyně
Termíny výzvy Zveřejnění výzvy: 26. 4. 2023
Žádosti je možné podávat v období:
od 28. 4. 2023 13:00 do 29. 5. 2023 15:00
Období realizace Podpořené projekty musí být realizovány v období nejdříve od 1. 9. 2023 a nejpozději do 30. 6. 2024.
Alokace 100 mil. Kč
Oprávnění žadatelé Právnické osoby s výjimkou státních příspěvkových organizací, sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby.
V okruhu č. 4 nejsou oprávněnými žadateli knihovny, pro které je určena výzva 0312/2023 Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovníky KKS.
Indikátory výzvy Počet podpořených fyzických osob – profesionálů v kulturním a kreativním sektoru. / Podpora lektorů kreativního vzdělávání a dalších profesionálů rozvíjejících své znalosti a dovednosti v této oblasti.
Garant výzvy Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví
Vyhlašovací podmínky Výzva č. 313/2023
Odkaz pro elektronické podání žádosti https://dpmkportal.mkcr.cz/default

Spojte se s námi