Nastavení cookies

Žádáme veřejnost, aby při úředním styku s ministerstvem volila bezkontaktní formu komunikace, například datovou schránku, e-mail, poštovní nebo doručovací služby, telefonický kontakt.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání analogových dokumentů a datových zpráv na technických nosičích:

Ministerstvo kultury
/název věcně příslušného organizačního útvaru/
Maltézské náměstí 1
118 00 Praha 1

Pro urychlení zpracování doručených podání uvádějte vyřizující útvar nebo č. j., pokud jsou Vám známy.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí od 8:00 do 11:30, od 12:00 do 17:00
Úterý od 8:00 do 11:30, od 12:00 do 15:00
Středa od 8:00 do 11:30, od 12:00 do 17:00
Čtvrtek od 8:00 do 11:30, od 12:00 do 15:00
Pátek od 8:00 do 11:30, od 12:00 do 15:00


Osobně doručené zásilky lze vložit do schránky na recepci Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1.

Telefon: 257 085 346; 257 085 286  
Fax: 224 318 155
E-mail:  epodatelna(zavináč)mkcr.cz
ID datové schránky: 8spaaur
IČ: 00023671

Základní pravidla pro příjem podání v digitální podobě

Náležitosti doručování datové zprávy a e-mailu.
Do jedné datové zprávy (e-mailové zprávy) je možné vložit pouze jedno podání.

Pokud je součástí jednoho podání více digitálních dokumentů (souborů), musí být zřejmé, který dokument (soubor) je vlastním podáním a které dokumenty (soubory) jsou digitálními přílohami tohoto podání.

 

Maximální velikost datové zprávy (DZ)

Maximální velikost DZ dodávané do datové schránky Ministerstva kultury 20 MB

Maximální velikost jedné DZ zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny Ministerstva kultury

15 MB

 

 

 

Pro elektronickou komunikaci je možno využít pouze akceptovatelné datové formáty dle níže uvedeného seznamu. Při použití jiných formátů nebude takové podání přijato.

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty
· PDF verze 1.7 a vyšší;
· PDF/A, ISO 19005;
· TXT;
· RTF;
· DOC/DOCX;
· XLS/XLSX;
· PPT/PPTX;
· EML;
· ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

Statické obrazové (rastrová grafika)dokumenty

· PNG, ISO/IEC 15948;
· TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný;
· JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

Dynamické obrazové (video) dokumenty·

· MPEG-2, ISO/IEC 13818;
· MPEG-1, ISO/IEC 11172;
· GIF

Zvukové dokumenty·

· MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2);
· MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3);
· WAV, PCM

Databáze

· XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

 

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory jsou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,…).

Ministerstvo kultury neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budově ministerstva.

 

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv

Podatelna potvrzuje, že zpráva byla doručena, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance ministerstva.
Podatelna zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení.
Podatelna zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána.
Technické parametry fyzických nosičů dat, na kterých Ministerstvo kultury přijímá dokumenty v elektronické podobě:
CD, DVD, USB flash disk (Přenosné technické nosiče dat musí být čitelné prostřednictvím operačního systému MS Windows. Jeden technický nosič dat může obsahovat pouze jedno podání. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně).

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v elektronické podobě.

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, kdy se nepodaří ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, dokument podatelna nezpracovává.

Datové zprávy zaslané ministerstvu, jejichž náležitosti neupravuje zvláštní právní předpis, např. běžná e-mailová komunikace mezi pracovníky úřadu a občany atd., nemusí být podepsány elektronickým podpisem.

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Podmínky doručování prostřednictvím IS datových schránek jsou prioritně stanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Další využité právní předpisy, kterými se také řídí činnost podatelny:

 · Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 199/93/ES;
· Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
· Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;
· Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
· Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
· Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
· Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce;
· Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů;
· Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek;
· Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;
· Vyhláška č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
· Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích;
· Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

 

Spojte se s námi