Č.j.:MK 39151/2019 KST
Datum: 16. května 2019

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1  písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Vrchní ministerský rada č. 260 – Kancelář státního tajemníka:

14. Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy;
47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy.

 

Místem výkonu služby je Praha.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. července 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Metodická činnost související s kulturními a kreativními odvětvími (dále jen „KKO“);
 • provádění vysoce specializovaných analýz a studií pro posílení kompetencí státní správy v oblasti KKO;
 • monitoring a analýza evropských i celosvětových trendů v oblasti KKO;
 • hledání možností čerpání finančních prostředků pro oblast KKO (i v návaznosti na operační programy strukturálních a investičních fondů EU a jiné evropské programy);
 • konzultační činnost s potenciálními žadateli KKO;
 • organizování workshopů, konferencí atd. v oblasti KKO;
 • strategická a koncepční činnost související se strategickým plánováním KKO v České republice;
 • tvorba strategie rozvoje KKO České republiky;
 • realizace projektů zaměřených na KKO;
 • spolupráce s relevantními subjekty na národní a regionální úrovni v oblasti KKO.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. května 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni@mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo „Vrchní ministerský rada č. 260 – Kancelář státního tajemníka“. (Totéžplatí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, pokud:

 1. Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě, tj.:
 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka;

 1. dosáhl věku 18 let;
 2. je plně svéprávný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 1. je bezúhonný;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výpis z rejstříku trestů je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;

 1. dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], resp. odborného zaměření vzdělání, stanoveného podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona pro dané služební místo Služebním předpisem č. 5/2015 (čj.: MK 49778/2015 KST) státního tajemníka v Ministerstvu kultury. Tímto služebním předpisem je stanoven požadavek vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Jde-li o žadatele/ku, který/á dokončil/a vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit splnění těchto požadavků pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka;

 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením).U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

 

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.
 3. písemná práce – úvaha nad tím, jak v ČR rozvíjet kulturní a kreativní odvětví ze strategického pohledu a jakým způsobem propagovat kulturní a kreativní odvětví ČR v zahraničí (3 - 4 normostrany).

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

 

Ing. Zdeněk Novák

státní tajemník
Ministerstvo kultury 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 20. 5. 2019

 

Odstraněno z úřední desky:

 

 

 

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jaroslav Picka

Kancelář státního tajemníka
Tel: 257 085 285
e-mail: jaroslav.picka@mkcr.cz;
vyberove.rizeni@mkcr.cz

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.pdf, 1.2 MB
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.docx, 30.9 kB
01 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.pdf, 296.2 kB
01 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo.docx, 38.5 kB