Č. j.:    MK 57621/2021 KST
Datum: 14. září 2021

 

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 372 – Kancelář státní tajemnice v oboru služby:

26 – Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

 

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. listopadu 2021

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

 

Na služebních místech jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • Činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů podle zákona o státní službě.
 • Poskytování právního poradenství ve věci zákona o státní službě.
 • Příprava služebních předpisů.
 • Příprava zadávacích dokumentací včetně návrhů smluv veřejných zakázek.
 • Zabezpečení agendy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu i informacím, evidence písemné žádosti o informace, jejich vyřízení a případná správní a soudní rozhodnutí týkající se tohoto zákona, písemné žádosti o informace vyřizuje přímo, pokud se předmět žádost týká více organizačních útvarů, vyřizování stížností v SST.
 • Zpracování výroční zprávy ministerstva a výroční zprávy dle Zákona 106/1999 Sb.
 • Činnosti vyplývající z nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání.
 • Mezirezortního připomínkového řízení a příprava materiálů k projednání v rámci zasedání vlády ČR.
 • Vykonávání dalších činností dle pokynu státní tajemnice v Ministerstvu kultury a vedoucího Kanceláře státní tajemnice v Ministerstvu kultury.

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 24. září 2021, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 00 Praha 1
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu klara.ciperova@mkcr.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada č. 372 – Kancelář státní tajemnice“. Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu.

Výběrového řízení na výše uvedená služební místa se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka, který/á splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], popř. prostou kopií průkazu totožnosti opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.

 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[3];

 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službědokládá příslušnými listinami, Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Machová

státní tajemnice v Ministerstvu kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 14. 9. 2021

 

 

Svěšeno z úřední desky:

 

 

 

 

Bližší informace poskytne:

Mgr. Klára Čiperová

Kancelář státní tajemnice                                                
Tel: 257 085 289
E-mail: klara.ciperova@mkcr.cz                    

 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1. Tohoto oznámení.
[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud   žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.
[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
[5] Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

Soubory ke stažení
Soubor Velikost
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 372 Kancelář státní tajemnice.pdf, 867.6 kB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 372 Kancelář státní tajemnice.docx, 37.4 kB
01 - žádost o přijetí do služebního poměru.PDF, 422.7 kB
01 - žádost o přijetí do služebního poměru.DOCX, 39.1 kB