Č.j.: MK 10427/2020 KST

Datum: 10. února 2020

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1  písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 352 – Odbor lidských zdrojů:

 

22. Legislativa a právní činnost;

23. Lidská práva;

63. Organizační věci státní služby, správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků.

 

Místem výkonu služby je Praha.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 7. dubna 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

 

Náplň činnosti na služebním místě:

 • posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností, zejména ve vazbě na systémy rozvoje lidských zdrojů v oblasti služebního hodnocení státních zaměstnanců (event. hodnocení zaměstnanců) a agendy rovnosti žen a mužů,
 • vedení správních řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, příprava podkladů pro rozhodování ve věcech služby týkajících se služebního hodnocení státních zaměstnanců a slaďování rodinného a osobního života s výkonem služby,
 • zabezpečení agendy rovnosti žen a mužů v podmínkách Ministerstva kultury, včetně tvorby postupů při jejím prosazování, jako je tvorba jednotlivých politik, postupů a programů a provádění analytických činností v oblasti rovnosti žen a mužů (zejména zodpovědnost za tvorbu rezortních priorit v oblasti rovnosti žen a mužů v návaznosti na celostátní politiku rovnosti žen a mužů, příprava a předkládání zpráv o plnění Vládní strategie a Priorit a souvisejících akčních plánů, konzultační činnost.

   

   

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu vyberove.rizeni(zavináč)mkcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh), musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 352 – Odbor lidských zdrojů“. (Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu).

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, pokud:

 

Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě, tj.:

 

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství, ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti, opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; shora zmíněnou příslušnou listinu
  je potřeba v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka Ministerstva kultury;

 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

 4. je bezúhonný;

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výpis z rejstříku trestů je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru, Kanceláři státního tajemníka Ministerstva kultury. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 

 5. dosáhnout vzdělání, stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], zákonem je stanoven požadavek vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti jej lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání; shora uvedenou příslušnou listinu je nezbytné v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru Kanceláři státního tajemníka; 

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá
  při podání žádosti čestným prohlášením). U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

   

 1. není-li žadatel státním občanem České republiky, musí podle § 25 odst. 2 zákona předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední, nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk, a to nejpozději před konáním pohovoru.

 

 1. znalost cizího jazyka stanovená podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona a služebním předpisem, kterým je stanovena úroveň znalosti cizího jazyka – znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny odpovídající alespoň 2. stupni znalosti cizího jazyka dle Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT - 24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (dále jen „seznam standardizovaných jazykových zkoušek“). V tomto dokumentu je u vybraných jazyků ke každé úrovni (1 až 3) uveden výčet standardizovaných jazykových zkoušek, jejichž absolvováním lze dosáhnout požadované úrovně jazyka.

   

  Splnění výše uvedeného požadavku úrovně znalosti cizího jazyka žadatel/ka zpravidla doloží příslušnou listinou, která je zahrnuta v seznamu standardizovaných jazykových zkoušek (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, certifikát o úspěšně vykonané jazykové zkoušce apod.).

  V případě, kdy žadatel/ka příslušným dokladem nedisponuje, i když je s ohledem na své absolvované vzdělání nebo s ohledem na své občanství potřebnou úrovní znalosti cizího jazyka vybaven/a, se postupuje dle Stanoviska sekce pro státní službu Ministerstva vnitra zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva vnitra, sekce pro státní službu (záložka Dokumenty a stanoviska), kde jsou tyto případy a míra uznání úrovně znalosti cizího jazyka blíže popsány.

 

 

 

 

 

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,
 2. motivační dopis.

 

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Novák

státní tajemní 

Ministerstvo kultury 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:

 

Odstraněno z úřední desky:

 

 

 

 

Bližší informace poskytne:

Bc. Jaroslav Picka

Kancelář státního tajemníka

Tel: 257 085 285

e-mail: jaroslav.picka(zavináč)mkcr.cz

Soubory ke stažení
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 352 – Odbor lidských zdrojů.pdf, 1.4 MB
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 352 – Odbor lidských zdrojů.docx, 32.1 kB
Žádost o přijetí do služebního poměru.pdf, 296.3 kB
Žádost o přijetí do služebního poměru.docx, 38.8 kB